#MarchAgainstMonsanto: The Grassroots Uprising

Monsanto is a company feared and reviled by the public in equal measure. But whatever cases Monsanto has lost in the court of public opinion it has made up for in the courts of justice thanks to its revolving door with the upper reaches of Washington. Now, a new movement is seeking to galvanize grassroots resistance to the corporation, and derail its agenda. Find out more in this week’s Backgrounder from Global Research TV.

Kaartenstorm voor Rovshar Ismaelov

let-love-ruleNadat Rovshar zich gisteren moest melden in een aparte kamer in detentiecentrum Rotterdam is hij afgevoerd per ambulance. Wat zich precies heeft afgespeeld is onbekend.

Inmiddels zijn we erachter dat Ismaelov is overgebracht naar het Sint Franciscus gasthuis in Rotterdam. Hij ligt op de afdeling neurologie.
Laat meneer Ismaelov weten dat we niet allemaal harteloze hufters zijn, stuur hem een kaart of breng hem een bloemetje!

Adresgegevens:
Sint Franciscus Gasthuis
Afdeling Neurologie
Tnv Rovshar Ismaelov
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

Open Seeds: Biopiracy and the Patenting of Life

As the world begins to digest the implications of intellectual property for online censorship, another IP issue threatens an even more fundamental part of our daily lives: our food supply. Backed by legal precedent and armed with seemingly inexhaustible lobbying funds, a handful of multinationals are attempting to use patents on life itself to monopolize the biosphere.

Find out more about the process of patenting life and what it means for the food supply on this week’s GRTV Backgrounder.

Hongerstakers 25 mei update 14:55 uur

Hongerstakers_demonstratie(English below) Meneer Ghafuri, hongerstaker is door een arts verbonden aan het detentiecentrum fit to fly verklaard. Zijn vertrouwensarts zou gisteren bij hem op bezoek gaan, dit was keurig geregeld via de advocaat. Er werd haar echter wederom de toegang ontzegd.
Toen zij vanmorgen bij medisch detentiecentrum Scheveningen aankwamen, was meneer al overgebracht naar Schiphol om gedeporteerd te worden naar Afghanistan.
De rechter heeft zojuist bepaald dat de vertrouwensarts toegang moet krijgen achter de douane om meneer Ghafuri te kunnen onderzoeken. Mocht zij hem niet fit to fly achten, dan volgt er telefonisch overleg met de rechter.

Update: 14:55 uur. De vertrouwensarts heeft meneer Ghafuri onderzocht achter de douane op Schiphol en geconstateerd dat hij extreem laag bloedsuiker had en psychisch ernstig in de war was. Hij kon niet coherent communiceren.

Ondanks deze bevinding en het feit dat artsen betaald door de staat de man niet fatsoenlijk onderzocht hebben, heeft de rechter besloten dat meneer Ghafuri toch vervoerd mag worden naar Kabul. Het argument daarvoor was dat de staat verklaringen van meerdere met hen meewerkende artsen kon overleggen.
Het frustreren van het recht van de patiënt op zijn eigen arts heeft voor de staat dus haar vruchten afgeworpen. Voor alle duidelijkheid: bij een extreem lage bloedsuiker is er een risico op decompenseren; hartfalen. Meneer Ghafuri ontvangt geen medische begeleiding.

Artsen die een patiënt niet eens fatsoenlijk onderzoeken – er was bijvoorbeeld niet eens bloedsuiker gemeten bij meneer – zouden per direct uit het BIG register geschrapt moeten worden. Deze zijn hun beroep niet waard.

Wordt vervolgd.

Hunger strikers 25 May update 14:55

Mr. Ghafuri, hunger striker, was declared fit to fly by a doctor connected to the detention center. His trusted doctor was supposed to visit him yesterday, as arranged according to protocol by his sollicitor. However, she was denied access to him once again.

When she arrived at Medical Detention Centre Scheveningen this morning, Mr. Ghafuri had already been transfered to Amsterdam Airport-Schiphol to be deported to Afghanistan.

A judge has just ruled that the trusted doctor must be allowed access to Mr. Ghafuri behind the customs barrier in order to examine him. Should she declare him not fit to fly, there will be a telephone consultation with a judge.

Update: 14:55. The trusted doctor has examined Mr. Ghafuri behind the customs barrier at Amsterdam Airport-Schiphol and has established that he has an extremely low blood sugar level and is seriously psychologically confused. He could not communicate in a coherent manner.

Despite these findings and the fact that the doctors that are paid by the state did not examine him properly, the judge ruled that Mr. Ghafuri could be transported to Kabul. The argument was that the state had statements from multiple doctors in coopration with the state.
Frustrating the right of a patient to his own doctor has born fruit for the state. To be clear: an extremely low blood sugar level is a risk factor for cardiac decompensation; heart failure. Mr. Ghafuri is not receiving any medical supervision.

Doctors that do not properly examine a patient – his blood sugar had not even been measured – should be struck from the Dutch Registry of Medical Professionals (BIG). They are a discredit to their profession.

to be continued.

 

Open letter to the Ministry of Security and Justice

Hongerstakers_demonstratieOPEN LETTER TO:

The Minister and Secretary of State of the Ministry of Security and Justice, and Mr Teeven especially.

Dear Mr Teeven,

It is with surprise and wonderment that I read your letter to the chair of the House of Representatives of 21 May 2013, concerning the reports in the programme ‘Nieuwsuur’ of 18 may 2013 with regard to the treatment of hunger strikers.
After having read your letter a few times I can come to no other conclusion than that you are either not informing the House properly, or that you have received incorrect information from your own departments that are involved in this case.

I will try to give you, and others reading this letter, a correct and true account of what happened since Ascension Day (9 May 2013).
I will try to follow the same order in your argument as in the letter mentioned above, and I will refute those items that clearly deviate from the facts as I have determined them through observed facts and reality. Lees meer

Verklaring Johannes Wier Stichting

SOS Ter ApelL.S.,
Honger- en dorststakingen kunnen niet alleen gedurende de staking ernstige lichamelijke en psychische gevolgen hebben voor de betreffende persoon, maar ook na het beëindigen van de staking. Goede, professionele nazorg, zowel op lichamelijk als psychisch gebied, is om die reden van groot belang. Uit de literatuur en praktijk is bekend dat het zogenaamde refeeding syndrome kan optreden door verstoring van o.a. de mineralen huishouding in het lichaam. Om die reden is lichamelijk onderzoek na de honger- en dorststaking om met zorgvuldig beleid weer voedsel en vocht toe te dienen geïndiceerd. Daarnaast is uit de literatuur en praktijk bekend dat er ernstige psychische problemen kunnen ontstaan na beëindigen van de staking. Recente medische literatuur spreekt over depressie, wanen, paranoïde stoornissen en slaapstoornissen.
De periode van herstel na het beëindigen van een honger- en dorststaking hangt af van de
individuele lichamelijke en psychische conditie vóór de staking, de ernst en duur van de staking, en de inname van voedsel en vocht evenals de psychosociale opvang na de staking. Nazorg zal om die reden een week tot enige maanden moeten worden geboden. Om de duur en intensiteit van de nazorg te bepalen zal een gedegen medisch en psychologisch onderzoek bij de ex-honger- en dorststaker moeten plaats vinden.

Dr. L.H.M. van Willigen, arts
Voorzitter Johannes Wier Stichting
Geraadpleegde literatuur o.a.:
Es A. van, Ojen C.C.J.M., Raat A.M.C. (red.)(2000) Honger naar Recht, honger als wapen. Amersfoort,
Johannes Wier Stichting
Gétaz, L., Rieder, J.-P., Nyffenegger, L., Eytan, A., Gaspoz, J.-M., & Wolff, H. (2012). Hunger strike among detainees: guidance for good medical practice. Swiss medical weekly, 142

Verklaring vertrouwensarts inzake dhr S.

healthcare-logoUpdate: 22 mei 2013 19:35 uur

Zojuist heeft de vertrouwensarts vernomen dat meneer S morgen op het vliegtuig wordt gezet. De arts, een anesthesioloog die de fit to fly verklaring heeft ondertekend, heeft de patient niet onderzocht, noch het medisch dossier ingekeken, noch enig overleg gevoerd met de vertrouwensarts.

Zwolle 21 mei 2013
gaarne wil ik u via deze weg informeren over de medische conditie van dhr S. Dit met instemming van dhr.S.
Mij is deze avond een zogenaamde ‘fit to fly’ verklaring betreffende dhr. S. onder ogen gekomen die mij zeer verbaasde en verontrustte. Aangezien dit niet van toepassing kan zijn op mijn patient die ik deze middag nog heb gezien en onderzocht.
Als vertrouwensarts van enkele -gestaakte- honger en dorststakers ben ik goed op de hoogte van de lichamelijke en geestelijke consequenties bij en na een honger en dorststaking.
Sinds dinsdag 14 mei ben ik door dhr. S. aangesteld als zijn vertrouwensarts en begeleid hem in zijn honger en dorststaking. Gelukkig drinkt meneer weer sinds vijf dagen
De lichamelijke en psychische gevolgen van een honger en dorststaking zijn niet mals.
Natuurlijk zal men na tijdens en na een honger en dorststaking veel energie missen en erg vermoeid zijn. Het lichaam moet veel systemen opnieuw opstarten en dat vraagt nauwkeurige controle. Met name het renale systeem kan bij een honger en met name dorststaking vrij snel decompenseren. Lees meer

Open brief aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hongerstakers_demonstratieOPEN BRIEF AAN:

De Minister en de Staatsecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en dhr. Teeven in het bijzonder.

Geachte heer Teeven,

Met verbazing en verwondering heb ik kennis genomen van uw brief d.d. 21 mei 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met als onderwerp berichtgeving in het programma Nieuwsuur d.d. 18 mei 2013 inzake de behandeling van hongerstakers.

Na uw brief een aantal keren gelezen te hebben kan ik helaas niets anders vaststellen dan dat u, dan wel de Kamer niet juist informeert, dan wel dat u onjuiste informatie heeft gekregen van uw eigen diensten die betrokken zijn in deze zaak.

Ik zal hieronder trachten u en ook aan een ieder die deze brief leest een juiste en correcte weergave te geven van wat zich heeft voorgedaan sinds Hemelvaartsdag ( 09-05-2013).

Tevens zal ik trachten in dezelfde volgorde als in uw betoog zoals in de boven vermelde brief, te volgen, en de punten daar waar ze duidelijk afwijken van de feitelijkheden door middel van de door mij geconstateerde werkelijkheid en vaststellingen te weerleggen.

Maar eerst de voorgeschiedenis van hoe het tot een interview bij Nieuwsuur is gekomen. Lees meer

Communicatiemeneer snapt internet niet

Stel je bent een ietwat charismatische CDA’er en het is jouw beurt om in aanmerking te komen voor de banencarrousel bij ROC Friese Poort alwaar het een komen en gaan is van CDA’ers in het bestuur. Als je Harry van der Molen heet dan betekent dat dat je overal schijt aan hebt. Als hoofd marketing en communicatie geldt die stomme socialmediacode natuurlijk niet voor jou. Jij bent de enige die wél op persoonlijke titel mag twitteren en je neemt dan ook geen blad voor de mond. Hop, uitkotsen die onderbuikgevoelens, zo rolt onze Harry.

“Net door de Schildersbuurt gereden. Zes autochtonen gezien. Maar het is dan ook geen weer om buiten te zijn. Wel heel wat heren in een jurk.” Ja, dat doet het altijd goed, Harry. Een beetje schamperen over gendernormen, dat terwijl ik weet dat er leerlingen rondlopen die gebukt gaan onder homofobe docenten die meteen met een onvoldoende dreigen zodra een leerling ook maar poogt om afwijkende geaardheden of gendervariant gedrag bespreekbaar te maken. Dat soort shit zal Harry aan zijn gristelijke reet roesten. Daar moesten we het maar niet over hebben want slecht voor het imago van de school waar hij zo “lekker werkt.”

Samen kunnen we meer groepsdwang regelen zo lijkt Harry te denken. Da’s ook een soort sharia maar dan uit naam van het imaginaire vriendje dat meer doden veroorzaakt in z’n heilige boek dan zijn tegenstrever wiens volgelingen in populistische kringen als haatbaarden aangeduid worden. En wat doe je dan als hoofd marketing en communicatie wanneer een onder jou geplaatste docent terecht aanstoot neemt aan je brainfart? Wel, als je Harry van der Molen heet dan zeg je dat je geen “verkeerde aanstoot” wilde geven, verwijder je lafjes je tweet en beloof je dat je het reglement zult gaan lezen. Harry, gast, op basis van welke competenties ben jij precies aangenomen? Als marketing- en mediameneer het communicatieprotocol niet kennen. Manmanman, hoeveel CDA-balletjes zouden er bij Friese Poort rondhuppelen omdat zij dankzij bewezen diensten toevallig aan de beurt waren voor een leuk baantje? Anyways, tot zover deze korte introductie van Harry van der Molen. Beste Harry, mag ik je voorstellen aan politwoops? Die site archiveert de tweets die jij verwijdert. Opdat we niet vergeten. O, was het je trouwens al eens opgevallen dat al die katholieke kleuterneukers ook jurken dragen?