Beste meneer Teeven…

Hongerstakers_demonstratieIk hoor allerlei geruchten dat u (sorry ik zei u, dat was niet de bedoeling) van plan bent om 20 juni 500 mensen op straat te tieften.
Wil je mijn nu ff een plezier doen, en dat ook daadwerkelijk DOEN? Ken je d’r niet wat meer van maken? Ik zat te denken aan een mannetje of 1500.
Is best te doen, gewoon op dinsdagmorgen, toch al zo’n dooie dag in ambtenarenland.
As je hulp nodig hebt, je weet m’n nummer, ik vermaak je al maanden met mijn onbetamelijke telefoonsex, en heb daarmee menig AIVD-er huwelijk ietwat sappiger mogen maken.
Als jij nou dat deel van de deal waarmaakt zorgen wij ervoor dat de Nederlandse bevolking weer massaal verontwaardigd wordt.
Boos…
verkankerd..
nijdig..

want dat gedonder met per tien man tegelijk klinkeren vind ik een beetje lafjes
try me
try us

The Netherlands: Administrative detention, chasing refugees and the case of the hunger strikers

EUSSRThe Netherlands, once a showcase for tolerance, is quickly degrading into a country where human rights are just a vague memory from the past.

Refugees in search for a safe haven find themselves being locked up indefinitely in a prison regime. Independent medical attention is being made as difficult as possible.

Politics crushes basic human rights and it actually seems like a large group of the voters – fed by classical conditioning that every refugee is a criminal and a parasite – supports the inhumane treatment which suggests apartheid is still deeply rooted and never left.

In this article some of the events of the last weeks are being told.

When refugees arrive by plane, they get to be detained right away. The case of Ina from Mali is an example of how this process works. Ina escaped from a horrible life in Mali and arrived at Schiphol airport with her passport. Immigration services confiscated her papers and she was put in prison for seven months. Once in court for her asylum procedure, immigration services stated Ina made up her story and destroyed her passport herself after they had returned it to her. Supposedly Ina signed a receipt for getting back her passport. Immigration services’ lawyer wasn’t able to produce the receipt and the judge ordered for her to be released.

Non-deportable
Since several years the police are chasing down persons who have been declared illegal in a policy called the ‘illegal quota’. 4800 Persons a year need to be caught and put in prison. Note that these people’s only crime is that our government doesn’t want them.

Private security firm G4S delivers wardens to all Dutch detention centres. Lees meer

Hongerstakers 25 mei update 14:55 uur

Hongerstakers_demonstratie(English below) Meneer Ghafuri, hongerstaker is door een arts verbonden aan het detentiecentrum fit to fly verklaard. Zijn vertrouwensarts zou gisteren bij hem op bezoek gaan, dit was keurig geregeld via de advocaat. Er werd haar echter wederom de toegang ontzegd.
Toen zij vanmorgen bij medisch detentiecentrum Scheveningen aankwamen, was meneer al overgebracht naar Schiphol om gedeporteerd te worden naar Afghanistan.
De rechter heeft zojuist bepaald dat de vertrouwensarts toegang moet krijgen achter de douane om meneer Ghafuri te kunnen onderzoeken. Mocht zij hem niet fit to fly achten, dan volgt er telefonisch overleg met de rechter.

Update: 14:55 uur. De vertrouwensarts heeft meneer Ghafuri onderzocht achter de douane op Schiphol en geconstateerd dat hij extreem laag bloedsuiker had en psychisch ernstig in de war was. Hij kon niet coherent communiceren.

Ondanks deze bevinding en het feit dat artsen betaald door de staat de man niet fatsoenlijk onderzocht hebben, heeft de rechter besloten dat meneer Ghafuri toch vervoerd mag worden naar Kabul. Het argument daarvoor was dat de staat verklaringen van meerdere met hen meewerkende artsen kon overleggen.
Het frustreren van het recht van de patiënt op zijn eigen arts heeft voor de staat dus haar vruchten afgeworpen. Voor alle duidelijkheid: bij een extreem lage bloedsuiker is er een risico op decompenseren; hartfalen. Meneer Ghafuri ontvangt geen medische begeleiding.

Artsen die een patiënt niet eens fatsoenlijk onderzoeken – er was bijvoorbeeld niet eens bloedsuiker gemeten bij meneer – zouden per direct uit het BIG register geschrapt moeten worden. Deze zijn hun beroep niet waard.

Wordt vervolgd.

Hunger strikers 25 May update 14:55

Mr. Ghafuri, hunger striker, was declared fit to fly by a doctor connected to the detention center. His trusted doctor was supposed to visit him yesterday, as arranged according to protocol by his sollicitor. However, she was denied access to him once again.

When she arrived at Medical Detention Centre Scheveningen this morning, Mr. Ghafuri had already been transfered to Amsterdam Airport-Schiphol to be deported to Afghanistan.

A judge has just ruled that the trusted doctor must be allowed access to Mr. Ghafuri behind the customs barrier in order to examine him. Should she declare him not fit to fly, there will be a telephone consultation with a judge.

Update: 14:55. The trusted doctor has examined Mr. Ghafuri behind the customs barrier at Amsterdam Airport-Schiphol and has established that he has an extremely low blood sugar level and is seriously psychologically confused. He could not communicate in a coherent manner.

Despite these findings and the fact that the doctors that are paid by the state did not examine him properly, the judge ruled that Mr. Ghafuri could be transported to Kabul. The argument was that the state had statements from multiple doctors in coopration with the state.
Frustrating the right of a patient to his own doctor has born fruit for the state. To be clear: an extremely low blood sugar level is a risk factor for cardiac decompensation; heart failure. Mr. Ghafuri is not receiving any medical supervision.

Doctors that do not properly examine a patient – his blood sugar had not even been measured – should be struck from the Dutch Registry of Medical Professionals (BIG). They are a discredit to their profession.

to be continued.

 

Open letter to the Ministry of Security and Justice

Hongerstakers_demonstratieOPEN LETTER TO:

The Minister and Secretary of State of the Ministry of Security and Justice, and Mr Teeven especially.

Dear Mr Teeven,

It is with surprise and wonderment that I read your letter to the chair of the House of Representatives of 21 May 2013, concerning the reports in the programme ‘Nieuwsuur’ of 18 may 2013 with regard to the treatment of hunger strikers.
After having read your letter a few times I can come to no other conclusion than that you are either not informing the House properly, or that you have received incorrect information from your own departments that are involved in this case.

I will try to give you, and others reading this letter, a correct and true account of what happened since Ascension Day (9 May 2013).
I will try to follow the same order in your argument as in the letter mentioned above, and I will refute those items that clearly deviate from the facts as I have determined them through observed facts and reality. Lees meer

Verklaring Johannes Wier Stichting

SOS Ter ApelL.S.,
Honger- en dorststakingen kunnen niet alleen gedurende de staking ernstige lichamelijke en psychische gevolgen hebben voor de betreffende persoon, maar ook na het beëindigen van de staking. Goede, professionele nazorg, zowel op lichamelijk als psychisch gebied, is om die reden van groot belang. Uit de literatuur en praktijk is bekend dat het zogenaamde refeeding syndrome kan optreden door verstoring van o.a. de mineralen huishouding in het lichaam. Om die reden is lichamelijk onderzoek na de honger- en dorststaking om met zorgvuldig beleid weer voedsel en vocht toe te dienen geïndiceerd. Daarnaast is uit de literatuur en praktijk bekend dat er ernstige psychische problemen kunnen ontstaan na beëindigen van de staking. Recente medische literatuur spreekt over depressie, wanen, paranoïde stoornissen en slaapstoornissen.
De periode van herstel na het beëindigen van een honger- en dorststaking hangt af van de
individuele lichamelijke en psychische conditie vóór de staking, de ernst en duur van de staking, en de inname van voedsel en vocht evenals de psychosociale opvang na de staking. Nazorg zal om die reden een week tot enige maanden moeten worden geboden. Om de duur en intensiteit van de nazorg te bepalen zal een gedegen medisch en psychologisch onderzoek bij de ex-honger- en dorststaker moeten plaats vinden.

Dr. L.H.M. van Willigen, arts
Voorzitter Johannes Wier Stichting
Geraadpleegde literatuur o.a.:
Es A. van, Ojen C.C.J.M., Raat A.M.C. (red.)(2000) Honger naar Recht, honger als wapen. Amersfoort,
Johannes Wier Stichting
Gétaz, L., Rieder, J.-P., Nyffenegger, L., Eytan, A., Gaspoz, J.-M., & Wolff, H. (2012). Hunger strike among detainees: guidance for good medical practice. Swiss medical weekly, 142

Verklaring vertrouwensarts inzake dhr S.

healthcare-logoUpdate: 22 mei 2013 19:35 uur

Zojuist heeft de vertrouwensarts vernomen dat meneer S morgen op het vliegtuig wordt gezet. De arts, een anesthesioloog die de fit to fly verklaring heeft ondertekend, heeft de patient niet onderzocht, noch het medisch dossier ingekeken, noch enig overleg gevoerd met de vertrouwensarts.

Zwolle 21 mei 2013
gaarne wil ik u via deze weg informeren over de medische conditie van dhr S. Dit met instemming van dhr.S.
Mij is deze avond een zogenaamde ‘fit to fly’ verklaring betreffende dhr. S. onder ogen gekomen die mij zeer verbaasde en verontrustte. Aangezien dit niet van toepassing kan zijn op mijn patient die ik deze middag nog heb gezien en onderzocht.
Als vertrouwensarts van enkele -gestaakte- honger en dorststakers ben ik goed op de hoogte van de lichamelijke en geestelijke consequenties bij en na een honger en dorststaking.
Sinds dinsdag 14 mei ben ik door dhr. S. aangesteld als zijn vertrouwensarts en begeleid hem in zijn honger en dorststaking. Gelukkig drinkt meneer weer sinds vijf dagen
De lichamelijke en psychische gevolgen van een honger en dorststaking zijn niet mals.
Natuurlijk zal men na tijdens en na een honger en dorststaking veel energie missen en erg vermoeid zijn. Het lichaam moet veel systemen opnieuw opstarten en dat vraagt nauwkeurige controle. Met name het renale systeem kan bij een honger en met name dorststaking vrij snel decompenseren. Lees meer

Open brief aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hongerstakers_demonstratieOPEN BRIEF AAN:

De Minister en de Staatsecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en dhr. Teeven in het bijzonder.

Geachte heer Teeven,

Met verbazing en verwondering heb ik kennis genomen van uw brief d.d. 21 mei 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met als onderwerp berichtgeving in het programma Nieuwsuur d.d. 18 mei 2013 inzake de behandeling van hongerstakers.

Na uw brief een aantal keren gelezen te hebben kan ik helaas niets anders vaststellen dan dat u, dan wel de Kamer niet juist informeert, dan wel dat u onjuiste informatie heeft gekregen van uw eigen diensten die betrokken zijn in deze zaak.

Ik zal hieronder trachten u en ook aan een ieder die deze brief leest een juiste en correcte weergave te geven van wat zich heeft voorgedaan sinds Hemelvaartsdag ( 09-05-2013).

Tevens zal ik trachten in dezelfde volgorde als in uw betoog zoals in de boven vermelde brief, te volgen, en de punten daar waar ze duidelijk afwijken van de feitelijkheden door middel van de door mij geconstateerde werkelijkheid en vaststellingen te weerleggen.

Maar eerst de voorgeschiedenis van hoe het tot een interview bij Nieuwsuur is gekomen. Lees meer

Vertrouwensarts: ‘Meneer Bah heeft forse verwondingen aan zijn hoofd’

Hongerstakers_demonstratieMeneer Bah is zojuist bezocht door zijn vertrouwensarts in Vught waar hij zijn kant van het verhaal heeft verteld met betrekking tot wat er is voorgevallen gistermorgen in het detentiecentrum in Rotterdam.
Dit is zijn verhaal.
Rond 9 uur ’s morgens kwam er een bewaker de isoleercel binnen met ontbijt en koffie. De bewaker zei tegen meneer Bah:’ Jij bent fout bezig, je zet anderen aan tot hongerstaken.’ Meneer Bah zei:’ Dat doe ik niet.’ De bewaker maakte Bah vervolgens uit voor vuile neger, waarop Bah antwoordde met ‘Djoeka’.
De bewaker werd daarop kwaad en gooide het eten en de koffie de gang op.

Meneer Bah wankelde overeind. De bewaker wilde vervolgens Bah aanvallen. Twee collega’s hielden de bewaker echter tegen. ‘Maak 1 move!’ zei de bewaker. Waarop Bah zei:’ Sla me maar, ik klaag je aan!’.
De bewaker pakte een pen uit zijn zak, waarop Bah ter afweer zijn hoofd naar voren boog om zijn ogen te beschermen. De bewaker haalde vol uit met de pen.
Meneer Bah heeft een snee op zijn voorhoofd.
Vervolgens sloeg de bewaker meneer Bah met geringde vuist tegen zijn voorhoofd. Bah heeft een gigantisch ei op zijn voorhoofd als bewijs.
De collega’s van de bewaker probeerden de bewaker bij meneer Bah weg te trekken en in dit proces is meneer nog een stuk of 7 keer geslagen. Bah heeft volgens de vertrouwensarts forse hematomen over zijn hele hoofd.

Na dit incident heeft Bah meteen aangegeven zijn advocaat en arts te willen spreken. Dezen zijn hiervan pas om 16:00 uur ’s middags ingelicht. Vervolgens is het beide niet gelukt nog binnen te komen in het detentiecentrum. Meneer werd ondertussen op transport gezet naar Vught.

Meneer Bah wil ter bewijs van het incident dat de camerabeelden worden vrijgegeven. De directeur van het detentiecentrum beweert echter dat de camera juist op dat moment niet aanstond terwijl volgens meneer Bah het rode lichtje wel brandde.

De vertrouwensarts mocht vanmorgen geen apparatuur mee naar binnen nemen in Vught om foto’s te maken van Bah’s verwondingen.

De artsen hebben gisteravond geprobeerd aangifte te doen. Van de politie Den-Bosch kregen zij te horen dat ze geen tijd hadden en volgende week maar terug moesten komen.
Vervolgens hebben ze gebeld met justitie waarin hen in een gesprek van 40 minuten werd aangegeven dat ze nog wel zouden horen waar en wanneer aangifte gedaan mocht worden.
’s Avonds zijn ze gebeld dat er vandaag om 18:00 uur aangifte gedaan mag worden in Rotterdam.
De aangifte beslaat twee maal mishandeling en obstructie van behandeling van een patiënt in medische nood.

Update: BNR nieuwsradio sprak met Elcke Bonsen. Terugluisteren vergt een korte handleiding. Het fragment vindt u hier, het interview start om 1.31. Om het helemaal te beluisteren selecteert u bij lengte 10 minuten waarna u op afspelen klikt.

Vertrouwensarts wordt wederom toegang tot hongerstakers ontzegd (update onder de video)

healthcare-logoDe vertrouwensarts van de hongerstakers is wederom de toegang tot het detentiecentrum in Rotterdam ontzegd. Tijdens een telefoontje naar binnen kreeg ze te horen dat ze niet naar binnen mocht. De persoon aan de telefoon weigerde zijn naam te geven. Na het inschakelen van een advocaat bleek dat vanuit het detentiecentrum weer een nieuwe regel is bedacht.
De hongerstakers moeten nu elke dag opnieuw aanvragen of zij hun vertrouwensarts mogen zien en de naam doorgeven.
Na interventie van de advocaat mocht de arts enkel naar binnen als ze een document zou ondertekenen waarin staat dat zij niets naar buiten mag brengen op straffe van een dwangsom.
Onder protest heeft ze getekend omdat dit de enige mogelijkheid was haar patiënten te zien.

De hongerstakers moeten onderzocht worden in een ruimte met glas waar iedereen naar binnen kan kijken. Een private onderzoeksruimte wordt geweigerd.

In Scheveningen daarentegen wordt netjes alle medewerking gegeven en stelt het personeel zich heel coöperatief op.

Update:20 mei 17:23 uur

Patiënt van de vertrouwensarts Bah die met Nieuwsuur heeft gesproken is overgeplaatst naar de zwaarbeveiligde gevangenis van Vught.
Hij zou geslagen hebben en gespuugd. Spugen is echter technisch onmogelijk omdat hij in dorststaking is.
Afgelopen donderdag zijn er afspraken gemaakt tussen de directie van Scheveningen en Rotterdam dat meneer Bah zou stoppen met zijn honger- en dorststaking op voorwaarde dat hij in Rotterdam gewoon op de afdeling mocht verblijven. In Rotterdam aangekomen echter werd meneer een formulier onder ogen gedrukt dat hij verzocht werd te tekenen. In het formulier werd aangegeven dat meneer Bah vrijwillig naar de isoleercel zou willen.
Meneer Bah weigerde dit te ondertekenen waarop hij is mishandeld.

Bah is niet de enige met wie het contact met de vertrouwensarts zo goed als onmogelijk wordt gemaakt. Met anderen die in isoleercellen verblijven kan de vertrouwensarts eveneens geen contact maken.
Onder de personen in hongerstaking bevindt zich zelfs iemand die al enige tijd heeft aangegeven terug te willen keren naar zijn geboorteland. Dit is dusdanig gefrustreerd dat meneer in hongerstaking is gegaan. Na deze lijdensweg wordt nu eindelijk een ticket naar zijn geboorteland voor hem geregeld.

Meneer Bah is onuitzetbaar. Zijn geboorteland wil hem niet hebben. Dit is reeds de derde keer dat hij in het detentiecentrum verblijft.
Het begint er bijna op te lijken dat men in de privaat-publieke samenwerking opzettelijk onuitzetbare personen vastzet; deze leveren immers het meeste op.

Update 18:38 uur: 1 Minuut over 6 werd de vertrouwensarts medegedeeld van binnenuit in Vught dat ze niet naar binnen mag omdat de medische dienst om 6 uur naar huis is gegaan. Meneer Bah is ernstig verzwakt en geslagen, dit is zeer risicovol. De artsen gaan dan ook aangifte doen.

Wordt vervolgd.