Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://meedogenloos.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Meedogenloos.nl

Over ons privacybeleid

Meedogenloos.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Meedogenloos.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Meedogenloos.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.meedogenloos.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Meedogenloos.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Meedogenloos.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Meedogenloos.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Meedogenloos.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Meedogenloos.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Meedogenloos.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Meedogenloos.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Meedogenloos.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meedogenloos.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Meedogenloos.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meedogenloos.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Meedogenloos.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Meedogenloos.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Meedogenloos.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Meedogenloos.nl. Meedogenloos.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Meedogenloos.nl.


CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS


EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

meedogenloos.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/Activity Type(s) of Data Lawful basis for processing
 To improve user experience
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
 To improve ad performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
 To improve content creation
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
 To improve website performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.


Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

Cookies

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.


Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Fido S.r.l
Criteo SA
A.Mob
Adsolutions BV
Axonix LTD
6Sense Insights, Inc.
Mediaforce LTD
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
YieldLift LLC
Ziff Davis LLC
Opinary GmbH
Smartclip Hispania SL
Online Solution
Passendo Aps
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
CAKE Software, Inc.
Insticator, Inc.
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Otto (GmbH & Co KG)
VIADS ADVERTISING S.L.
Pinpoll GmbH
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Livewrapped AB
Rakuten Marketing LLC
Adobe Advertising Cloud
Permodo GmbH
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
BILENDI SA
MARKETPERF CORP
lead alliance GmbH
Silverbullet Data Services Group
Good-Loop Ltd
Objective Partners BV
Sovrn Holdings Inc
Verve Group Europe GmbH
netzeffekt GmbH
Pure Local Media GmbH
Disqus
Snigel Web Services Limited
Tapad, Inc.
Revcontent, LLC
Bigabid Media ltd
SINGLESPOT SAS
Justtag Sp. z o.o.
Mobilewalla, Inc.
AuDigent
MEDIAMETRIE
Unruly Group LLC
Sift Media, Inc
MNTN
On Device Research Limited
Triapodi Ltd.
Nielsen International SA
Ketchup Adv Spa
THE LINEA 1 MKT SL
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Arpeely Ltd.
TripleLift, Inc.
Timehop, Inc.
Bertelsmann Data Service GmbH
Collective Europe Ltd.
Discover-Tech ltd
TIMEONE PERFORMANCE
WAM Group Ltd, t/a Admix
BRICKS
AdView
Location Sciences AI Ltd.
Ströer SSP GmbH (DSP)
Automattic Ads
AAX LLC
TV SQUARED LIMITED
BSmartData GmbH
Arrivalist Co
umlaut communication gmbh
LoopMe Limited
Eulerian Technologies
BEINTOO SPA
VRTCAL Markets Inc
Factor Eleven GmbH
Persona.ly
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
ShowHeroes SRL
Vidoomy Media SL
Clinch Labs LTD
Terminus Software Inc.
Hashtag Labs Inc.
Jivox Corporation
Zeta Global
Cavai AS & UK
Blingby LLC
Adxperience SAS
Sublime
numberly
Newsroom AI Ltd
MindTake Research GmbH
MADVERTISE MEDIA
Pubfinity LLC
Wagawin GmbH
Netpoint Media GmbH
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
Bandsintown Amplified LLC
Global Media & Entertainment Limited
Extreme Reach, Inc
NEORY GmbH
Realeyes OU
GfK SE
Mars Media Group
Ensighten
Stream Eye OOD
Unruly Group Ltd
Apester Ltd
Dentsu Aegis Network Italia SpA
Ingenious Technologies AG
I.R.V. D.O.O.
adWMG
1plusX AG
A Million Ads Ltd
Rebold Marketing & Communication SLU
adhood.com
ID5 Technology Ltd
Mobsuccess
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Query Click Limited
M32 Connect Inc
Ogury Ltd.
Optomaton UG
Moloco, Inc.
Amnet GmbH
Realytics
IVO Media Ltd
3Q nexx GmbH
360e-com Sp. z o.o.
NumberEight Technologies Ltd
belboon GmbH
Xandr, Inc.
Smart Adserver
SpringServe, LLC
Near Pte Ltd
Lifesight Pte. Ltd.
Unmatched Solutions Limited
smartclip Europe GmbH
Mobfox US LLC
Hybrid Adtech GmbH
Relay42 Netherlands B.V.
Spotible
GP One GmbH
Arkeero
One Planet Only
McCann Discipline LTD
Welect GmbH
Nielsen Marketing Cloud
The Procter & Gamble Company
Consumable, Inc.
Audienzz AG
Simplifi Holdings Inc
Programatica de publicidad S.L.
Seznam.cz, a.s.
Dynamic 1001 GmbH
Kiosked Ltd
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
7Hops.com Inc. (ZergNet)
VECTAURY
DEFINE MEDIA GMBH
UberMedia, Inc.
Carbon (AI) Limited
Deutsche Post AG
Acxiom
Hurra Communications GmbH
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Octaive Ltd.
Onnetwork Sp. z o.o.
Mobile Professionals BV
DynAdmic
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Adelaide Metrics Inc
Adtarget Medya A.S.
Cluep LLC
emetriq GmbH
Sonobi, Inc
Smadex SL
Impactify
Adtube AS
Strossle International AB
Maiden Marketing Pte Ltd
OpenWeb LTD
Converge-Digital
Wizaly
Effiliation / Effinity
retailAds GmbH & Co. KG
Exit Bee Limited
Gamesight Inc
AudienceRun corp
Tangoo Srl
TMT Digital Inc
ADITION technologies GmbH
Quantcast International Limited
BIDSWITCH GmbH
XChange by SFBX®
Evorra Ltd
Emerse Sverige AB
Pelmorex Corp.
OneFootball GmbH
ADCELL | Firstlead GmbH
Dianomi PLC
Caroda s.r.o.
Roku Advertising Services
Magnite, Inc. (Outstream)
PIXIMEDIA SAS
Pixalate, Inc.
Sportradar AG
FeedAd GmbH
AdGear Technologies, Inc.
Yahoo EMEA Limited
Smaato, Inc.
YOC AG
audio content & control GmbH
Placense Ltd
Adlane LTD
INVIDI technologies AB
TAPTAP Digital SL
Dailymotion SA
Digiseg ApS
Channel Pilot Solutions GmbH
twiago GmbH
Upwave Inc.
Pressboard Media Inc
1Agency
SmartFrame Technologies
Publicis Media GmbH
Seenthis AB
Nubo LTD
Threedium
Advisible AB
Commanders Act
RevX
ucfunnel Co., Ltd.
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Showheroes SE
ADman Interactive SLU
Adssets AB
Celtra, Inc.
Skaze
SITU8ED SA
Sqreem Technologies Private Limited
Nexx360
Botman Networks (P) Ltd
INBEV BELGIUM SRL
AdSpirit GmbH
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Arcspire Limited
SoundCast
Vidstart LTD
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
SNAPUPP TECHNOLOGIES SL
Captify Technologies Limited
Adloox SA
Bombora Inc.
Bidtellect, Inc
Inskin Media LTD
Mars Inc.
TX Group AG
Bring! Labs AG
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
admetrics GmbH
The Kantar Group Limited
One Tech Group GmbH
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Viznet
Epsilon
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Ermes
Resono B.V.
AntVoice
Comcast International France SAS
Clipcentric, Inc.
Fyber
Beaconspark Ltd
Monet Engine Inc
Epom Ltd.
Smartology Limited
BeOp
adMarketplace, Inc.
Dataseat Ltd
Parrable, Inc.
Madington
Listonic Sp. z o.o.
VOLPI IMMOBILIER
Blockthrough, Inc.
ADRENALEAD
GroupM UK Limited
digitalAudience
Next Media SRL
AdMaxim Inc.
Kargo Global Inc.
Habu
ADSTOURS SAS
Little Big Data sp. z o.o.
HUMAN
AdColony, Inc.
ShinyStat S.p.a.
Blue
Artefact Deutschland GmbH
Sonic Odeeo ltd
Mediakeys Platform
Publisher First, Inc.
Truvid Inc.
Alphalyr SAS
SMARTLINE SYSTEMS
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Skoiy
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
The ADEX GmbH
ViewPay
Audiencerate LTD
Aarki, Inc.
PubMatic, Inc.
BidBerry SRL
NETILUM (AFFILAE)
Market Resource Partners LLC
ADWAYS SAS
Fiducia DLT Limited
SoD ScreenOnDemand GmbH
Smile Wanted Group
BusinessClick
adality GmbH
Adform
Marfeel Solutions, SL
Permutive Limited
InsurAds Technologies SA.
: Tappx
GeistM Technologies LTD
OnProspects Ltd
Confiant Inc.
ONEcount
OpenX
Taboola Europe Limited
SpotX, Inc
adnanny.com SLU
cynapsis interactive GmbH
Exactag GmbH
AWIN AG
Imonomy
Dynata LLC
ConnectAd Realtime GmbH
Underdog Media LLC
mainADV Srl
AerServ LLC
Avantis Video Ltd
Evolution Technologies Inc.
Natexo Spain
Better Banners A/S
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Aniview LTD
ARMIS SAS
Sojern, Inc.
Accorp Sp. z o.o.
The Ozone Project Limited
Quality Media Network GmbH
JS Web Production
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Skimbit Ltd
Ströer SSP GmbH (SSP)
SMARTSTREAM.TV GmbH
YouGov
WebAds B.V
Noster Finance S.L.
SelectMedia International LTD
Index Exchange, Inc.
Snapsort Inc., operating as Sortable
The Reach Group GmbH
Flexoffers.com, LLC
AREIA (ADLOOP)
Adsonica
Widespace AB
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
Cuebiq
Adnami Aps
Adserve.zone / Artworx AS
Adverticum cPlc.
Solution coupons
zeotap GmbH
Sub2 Technologies Ltd
Admixer EU GmbH
Media Square
Go.pl sp. z o.o.
adbility media GmbH
Radio Net Media Limited
Bannernow, Inc.
Webgains GmbH
Rich Audience Technologies SL
ADYOULIKE SA
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Beachfront Media LLC
SublimeSkinz - Adledge
GeoProve
Brid Video DOO
Onesoon Limited t/a Adalyser
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Footballco Media Limited
Glimpse Protocol Limited
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Marfeel Solutions, SL (Compass)
ETARGET SE
Bannerflow AB
Integral Ad Science, Inc.
Proxi.cloud sp. z.o.o
VUUKLE DMCC
jsdelivr.com
BeeswaxIO Corporation
Gemius SA
INFINIA MOBILE S.L.
AdQuiver Media SL
Roq.ad Inc.
Sizmek by Amazon
Targetspot Belgium SPRL
agof studies
uppr GmbH
Freshclip GmbH & Co. KG
Viewdeos 2015 LTD
adbalancer Werbeagentur GmbH
Pulse Innovations Limited
Adikteev
Bucksense Inc
InMobi Pte Ltd
Hivestack Inc.
HUAWEI Ads
Italiaonline S.p.A.
Adventure Media
FUNKE Digital GmbH
Audience Solutions S.A.
Adludio Ltd.
bam! interactive marketing GmbH
diva-e products
Triple13 Ltd
AdTheorent, Inc
Alliance Gravity Data Media
MyTraffic
GeoEdge
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
The MediaGrid Inc.
Performax.cz, s.r.o.
Fifty Technology Limited
Dentsu London Limited
Visarity Technologies GmbH
Adtelligent Inc.
GlobalWebIndex
SmartyAds Inc.
EASY Marketing GmbH
Brave People Ltd.
Leadoo Marketing Technologies Ltd
zillian sa
NEURAL.ONE
DIGITEKA Technologies
Kairion GmbH
Crowdy News Ltd
MUSO TNT LIMITED
EASYmedia GmbH
Tapjoy, Inc.
Fusio by S4M
Permutive Technologies, Inc.
Innovid Inc.
Sharethrough, Inc
Protected Media LTD
Digital Squad
iProspect GmbH
Brand Advance Ltd
BidTheatre AB
Improve Digital
PRECISO SRL
eBay Inc
Traffective GmbH
video intelligence AG
AddApptr GmbH
Localsensor B.V.
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Media16 ltd
Frameplay Corporation
Mobility-Ads GmbH
LiveRamp, Inc.
Mindlytix SAS
DeepIntent, Inc.
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
SPORTORITY UK LTD
Mediavine, Inc.
Teads
Media.net Advertising FZ-LLC
Signal Digital Inc.
ScaleMonk Inc.
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
MISSENA
Cint AB
Kameleoon SAS
Vibrant Media Limited
ADARA MEDIA UNLIMITED
Sirdata
Comscore B.V.
Mirando GmbH & Co KG
Semasio GmbH
CentralNic Poland sp. z o.o.
Kairos Fire
MobileFuse LLC
mediarithmics SAS
Azerion Holding B.V.
NoBid, Inc.
Quantyoo GmbH & Co. KG
UniCredit S.p.A.
LeadsRx, Inc.
Powerspace
Goodeed
N Technologies Inc.
INVIBES GROUP
Onfocus (Adagio)
HyperTV Inc.
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Questpass Sp. z o.o.
Hybrid Theory
Internet BillBoard a.s.
Adnuntius AS
PML Innovative Media
Konodrac S.L.
RTB House S.A.
Blis Media Limited
NEXD
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Sirdata Cookieless
Axiom Media Connect
Adkernel LLC
Meetrics GmbH
QUARTER MEDIA GmbH
SunMedia
INFOnline GmbH
glomex GmbH
communicationAds GmbH & Co. KG
Oracle Data Cloud
Nativo, Inc.
KUPONA GmbH
BCOVERY SAS
SpearAd GmbH
Playrcart Limited
Scene Stealer Limited
The Trade Desk
Readpeak Oy
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Cazamba Serviços de Internet Ltda
iPROM
42 Ads GmbH
DNA-I.COM
SheMedia, LLC
Piano Software Inc
BLIINK SAS
Cookie Market LTD
RevJet
socoto gmbh & co. kg
QuantumCast digital GmbH
Knorex
Gamned
StackAdapt
Experian Limited
Zoomd Ltd.
Paypersale.ru
VGI CTV, Inc
Sparklit Networks Inc
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
DistroScale, Inc.
Ad Alliance GmbH
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Notify
Click Tech Limited
dataXtrade GmbH
BYTEDANCE PTE. LTD.
Playhill Limited
Digital East GmbH
ADSOCY
optimise-it GmbH
NextRoll, Inc.
EMX Digital LLC
Triton Digital Canada Inc.
Solocal
AdsWizz Inc.
Smart Traffik
Venatus Media Limited
Zemanta, Inc.
B2B Media Group EMEA
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Lucid Holdings, LLC
Adrino Mobile Sp. z o.o.
Eyeota Pte Ltd
Delta Projects AB
Bounce Exchange, Inc
Dentsu Denmark A/S
EXOCLICK, S.L.
Aptivio Inc
MediaMath, Inc.
Opt Out Advertising B.V.
Bidstack Limited
Salesforce.com, Inc.
Goldbach Group AG
Liftoff Mobile, Inc.
THE NEWCO S.R.L.
Fandom, Inc.
Crimtan Holdings Limited
Connatix Native Exchange Inc.
PROXISTORE
Jampp LTD
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Kubient Inc.
Amazon Advertising
Adverty AB (publ)
INIS sp. zo.o.
SPEAKOL DMCC
usemax advertisement (Emego GmbH)
Samba TV UK Limited
AdDefend GmbH
RDandX Group DMCC
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Magnite CTV, Inc.
NeuStar, Inc.
Kochava Inc.
adrule mobile GmbH
TabMo SAS
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Somplo Ltd
onlineumfragen.com GmbH
Samsung Ads
Golden Bees
Jaduda GmbH
Seeding Alliance GmbH
INNITY
ZAM Network LLC dba Fanbyte
ad6media
Adhese
Converto AG
Baidu USA
Next Millennium Media INC
AudienceProject Aps
Content Ignite
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
GADSME
Clipr
advanced store GmbH
MGID Inc.
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
OnAudience Ltd
Anzu Virtual Reality LTD
TypeA Holdings Ltd
Reveal Mobile Inc
Rezonence Limited
Browsi
PubWise, LLLP
Velocity Made Good LLC
Ve Global UK Limited
Kwanko
Appier PTE Ltd
ADUX
Ezoic Inc.
travel audience GmbH
Kayzen
Lotame Solutions, inc
EDGE NPD Sp. z o.o.
Mediascore mbH
VLYBY Digital GmbH
MiQ
Adzymic Pte Ltd
BidMachine Inc.
AUDIOMOB LTD
vitrado GmbH
Audience Network
AirGrid LTD
Hindsight Technology Solutions, Inc.
Outbrain UK Ltd
DoubleVerify Inc.​
Liveintent Inc.
WhatRocks Inc.
IQM CORPORATION
ShareThis, Inc
Polar Mobile Group Inc.
Blue Billywig BV
Jetpack Digital LLC
digidip GmbH
United Internet Media GmbH
ArtChaos s.r.o.
Doceree UK Limited
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Duration Media, LLC.
Synkd Ltd.
Google Advertising Products
Between Exchange
Yandex
Flashtalking, Inc.
LiquidM Technology GmbH
Weborama
Adevinta Spain S.L.U.
Pexi B.V.
Ströer Digital Media GmbH
OneTag Limited
Keymantics
TargetVideo GmbH
adQuery
Luna Media Group LLC
Cloud Technologies S.A.
Telecoming S.A.
Adpone SL
adsquare GmbH
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
plista GmbH
Samba TV Inc.
Adtriba GmbH
Spoods GmbH
Yieldlab AG
Nano Interactive GmbH
Demandbase, Inc.
Resolution Media München GmbH
IPSOS MORI UK LTD
Gamoshi Ltd
Vidazoo Ltd
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Amobee Inc.
GumGum, Inc.
NetSuccess, s.r.o.
Teroa S.A.
Neodata Group srl
ARKHEUS
wetter.com GmbH
Allegro.pl
giosg.com Oy
Kertil Iberia SL
Seedtag Advertising S.L
IPONWEB GmbH
Mediasmart Mobile S.L.
Spotad
Project Agora Ltd
Platform161 B.V.
Betgenius Ltd
Admo.tv (Clickon)
Mobkoi Ltd
CIBLECLIC
Rapid Performance GmbH
Jellyfish France
Teemo SA
Yieldmo, Inc.
Impact+
appTV Ltd.
Magnite, Inc.
Brand Metrics Sweden AB
BritePool Inc
Unilever Polska sp. z o.o.
Publica LLC
Prebid.org
ADventori SAS
Justpremium BV
LifeStreet Corporation
Yieldlove GmbH
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Hillside (Sports) GP Limited
Avocet Systems Limited
33Across
AcuityAds Inc.
Contact Impact GmbH
remerge GmbH
Oracle Data Cloud - Moat
Videobyte Inc
Audiencevalue Pte Ltd
Addrelevance
Opti Digital SAS
TreSensa Technologies, Inc.
Impact Tech Inc.
Reignn Platform Ltd
Maximus Live LLC
Norstat AS
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics


Contacting Us


If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests


If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of ccpa compliance that this business has received:


https://g.ezoic.net/privacy/meedogenloos.nl/annualRequestSummary


regarding meedogenloos.nlEmail: