Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://meedogenloos.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Meedogenloos.nl

Over ons privacybeleid

Meedogenloos.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Meedogenloos.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Meedogenloos.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.meedogenloos.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Meedogenloos.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Meedogenloos.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Meedogenloos.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Meedogenloos.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Meedogenloos.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Meedogenloos.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Meedogenloos.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Meedogenloos.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meedogenloos.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Meedogenloos.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meedogenloos.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Meedogenloos.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Meedogenloos.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Meedogenloos.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Meedogenloos.nl. Meedogenloos.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Meedogenloos.nl.


CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS


EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

meedogenloos.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/Activity Type(s) of Data Lawful basis for processing
 To improve user experience
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
 To improve ad performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
 To improve content creation
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
 To improve website performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.


Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

Cookies

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.


Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Blue Billywig BV
MISSENA
Audiencerate LTD
Moloco, Inc.
Adlane LTD
RTB House S.A.
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Knorex
Mars Media Group
SPORTORITY UK LTD
Contact Impact GmbH
Roq.ad Inc.
NEURAL.ONE
Smaato, Inc.
Delta Projects AB
Publicis Media GmbH
RevX
Content Ignite
The MediaGrid Inc.
INFOnline GmbH
Digital Squad
AirGrid LTD
On Device Research Limited
AddApptr GmbH
PROXISTORE
Solocal
Verve Group Europe GmbH
Adsolutions BV
BILENDI SA
Samba TV UK Limited
Effiliation / Effinity
Digital East GmbH
THE NEWCO S.R.L.
UniCredit S.p.A.
Query Click Limited
Frameplay Corporation
PubMatic, Inc.
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Pixalate, Inc.
Commanders Act
Adnami Aps
One Planet Only
Aniview LTD
Adelaide Metrics Inc
Freshclip GmbH & Co. KG
Criteo SA
Dentsu London Limited
Viralize SRL
SpringServe, LLC
InsurAds Technologies SA.
Pubfinity LLC
Cluep LLC
Index Exchange, Inc.
Fyber
Opinary GmbH
retailAds GmbH & Co. KG
Vibrant Media Limited
Better Banners A/S
Seznam.cz, a.s.
Inspired Mobile Limited
AREIA (ADLOOP)
DNA-I.COM
Tapad, Inc.
Gamned
VECTAURY
AudienceProject Aps
BritePool Inc
Click Tech Limited
Teemo SA
Samba TV Inc.
Strossle International AB
Admo.tv (Clickon)
adrule mobile GmbH
Mediakeys Platform
OnAudience Ltd
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
belboon GmbH
B2B Media Group EMEA
SITU8ED SA
Netpoint Media GmbH
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
NETILUM (AFFILAE)
Emerse Sverige AB
Sovrn Holdings Inc
Seeding Alliance GmbH
WebAds B.V
Radio Net Media Limited
GeistM Technologies LTD
BidMachine Inc.
AdSpirit GmbH
MiQ
The Kantar Group Limited
INVIDI technologies AB
Bidstack Limited
Duration Media, LLC.
MindTake Research GmbH
socoto gmbh & co. kg
VOLPI IMMOBILIER
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Fifty Technology Limited
Ströer SSP GmbH (SSP)
Teroa S.A.
Adssets AB
Bidtellect, Inc
Connatix Native Exchange Inc.
Mindlytix SAS
Bannernow, Inc.
PRECISO SRL
AWIN AG
adbalancer Werbeagentur GmbH
TypeA Holdings Ltd
Resono B.V.
SPEAKOL DMCC
Adkernel LLC
Clipcentric, Inc.
Adevinta Spain S.L.U.
Sub2 Technologies Ltd
I.R.V. D.O.O.
Wagawin GmbH
NEORY GmbH
GumGum, Inc.
Ermes
Mirando GmbH & Co KG
Hybrid Adtech GmbH
adality GmbH
Justtag Sp. z o.o.
Automattic Ads
Converto AG
AdView
Skoiy
Acxiom
Permutive Limited
Impact Tech Inc.
Otto (GmbH & Co KG)
Azerion Holding B.V.
Anzu Virtual Reality LTD
Global Media & Entertainment Limited
Simplifi Holdings Inc
Widespace AB
BEINTOO SPA
Dynamic 1001 GmbH
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Alphalyr SAS
QUARTER MEDIA GmbH
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Blockthrough, Inc.
Adform
Optomaton UG
Ve Global UK Limited
Pure Local Media GmbH
Ensighten
Playrcart Limited
VLYBY Digital GmbH
Vidazoo Ltd
Unilever Polska sp. z o.o.
MobileFuse LLC
VIADS ADVERTISING S.L.
LoopMe Limited
EASYmedia GmbH
INNITY
Venatus Media Limited
Jellyfish France
Betgenius Ltd
Weborama
Protected Media LTD
Ketchup Adv Spa
Sirdata
Flexoffers.com, LLC
digidip GmbH
QuantumCast digital GmbH
Exit Bee Limited
Adloox SA
Kayzen
Monet Engine Inc
Fandom, Inc.
Nubo LTD
LeadsRx, Inc.
Mediavine, Inc.
appTV Ltd.
Pulse Innovations Limited
ONEcount
AdTheorent, Inc
Integral Ad Science, Inc.
ShinyStat S.p.a.
Pinpoll GmbH
ADCELL | Firstlead GmbH
WAM Group Ltd, t/a Admix
Sonic Odeeo ltd
BidTheatre AB
Sift Media, Inc
Triton Digital Canada Inc.
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Audienzz AG
Brave People Ltd.
Extreme Reach, Inc
Avocet Systems Limited
Market Resource Partners LLC
adbility media GmbH
MEDIAMETRIE
Mediascore mbH
LiveRamp, Inc.
Nativo, Inc.
The Procter & Gamble Company
Realeyes OU
TIMEONE PERFORMANCE
RDandX Group DMCC
onlineumfragen.com GmbH
wetter.com GmbH
MediaMath, Inc.
Platform161 B.V.
DeepIntent, Inc.
Mediaforce LTD
6Sense Insights, Inc.
TargetVideo GmbH
adQuery
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Adnuntius AS
Glimpse Protocol Limited
TMT Digital Inc
NumberEight Technologies Ltd
ADman Interactive SLU
Golden Bees
DIGITEKA Technologies
Pexi B.V.
Adserve.zone / Artworx AS
Appier PTE Ltd
OpenX
TreSensa Technologies, Inc.
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
eBay Inc
Reveal Mobile Inc
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
audio content & control GmbH
adMarketplace, Inc.
adnanny.com SLU
VUUKLE DMCC
PIXIMEDIA SAS
MNTN
Nielsen Marketing Cloud
Dailymotion SA
SoundCast
MARKETPERF CORP
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Kertil Iberia SL
Adsonica
zillian sa
SublimeSkinz - Adledge
Localsensor B.V.
AAX LLC
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Go.pl sp. z o.o.
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
bam! interactive marketing GmbH
Oracle Data Cloud - Moat
BYTEDANCE PTE. LTD.
Remixd Media, Inc.
Rich Audience Technologies SL
ADUX
Magnite CTV, Inc.
Wizaly
SelectMedia International LTD
HUAWEI Ads
Hillside (Sports) GP Limited
Caroda s.r.o.
OneFootball GmbH
Relay42 Netherlands B.V.
Nano Interactive GmbH
Smartology Limited
Bucksense Inc
Jaduda GmbH
mainADV Srl
AdColony, Inc.
One Tech Group GmbH
Arkeero
Aarki, Inc.
Triple13 Ltd
smartclip Europe GmbH
BeOp
Quantyoo GmbH & Co. KG
Clever Advertising, Lda.
AdMaxim Inc.
42 Ads GmbH
Sirdata Cookieless
Spotad
SNAPUPP TECHNOLOGIES SL
Clinch Labs LTD
THE LINEA 1 MKT SL
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Epsilon
digitalAudience
Sojern, Inc.
Mobfox US LLC
Fusio by S4M
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Media Square
NextRoll, Inc.
Media.net Advertising FZ-LLC
OpenWeb LTD
Programatica de publicidad S.L.
Vidstart LTD
GADSME
Viznet
LifeStreet Corporation
LiquidM Technology GmbH
Signal Digital Inc.
Digiseg ApS
Publisher First, Inc.
Aptivio Inc
Prebid.org
Eyeota Pte Ltd
video intelligence AG
Inskin Media LTD
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
NeuStar, Inc.
Adxperience SAS
Epom Ltd.
ARKHEUS
Sizmek by Amazon
Comscore B.V.
DEFINE MEDIA GMBH
: Tappx
Kwanko
Performax.cz, s.r.o.
Impact+
Sonobi, Inc
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Unmatched Solutions Limited
Amobee Inc.
Skimbit Ltd
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
IPSOS MORI UK LTD
Leadoo Marketing Technologies Ltd
EXOCLICK, S.L.
FUNKE Digital GmbH
ScaleMonk Inc.
Unruly Group LLC
uppr GmbH
Bigabid Media ltd
travel audience GmbH
Kairos Fire
Online Solution
Onfocus (Adagio)
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Bertelsmann Data Service GmbH
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
ADITION technologies GmbH
AntVoice
CentralNic Poland sp. z o.o.
Improve Digital
Parrable, Inc.
Videobyte Inc
Realytics
Skaze
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Dianomi ltd
Addrelevance
Allegro.pl
Pressboard Media Inc
TripleLift, Inc.
N Technologies Inc.
Sublime
Onnetwork Sp. z o.o.
Keymantics
SheMedia, LLC
Spoods GmbH
Quantcast International Limited
ConnectAd Realtime GmbH
Location Sciences AI Ltd.
Zemanta, Inc.
Converge-Digital
Goldbach Group AG
INIS sp. zo.o.
Solution coupons
Unruly Group Ltd
plista GmbH
The Reach Group GmbH
Hivestack Inc.
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Kubient Inc.
Adtriba GmbH
Dynata LLC
Mobsuccess
Fiducia DLT Limited
Axiom Media Connect
Confiant Inc.
SMARTSTREAM.TV GmbH
Liveintent Inc.
Cavai AS & UK
EASY Marketing GmbH
BSmartData GmbH
BLIINK SAS
Factor Eleven GmbH
Nielsen LLC
GeoEdge
ADventori SAS
Silverbullet Data Services Group
Next Millennium Media INC
numberly
iPROM
Sparklit Networks Inc
Lucid Holdings, LLC
Noster Finance S.L.
HyperTV Inc.
jsdelivr.com
Meetrics GmbH
Amazon Advertising
Hindsight Technology Solutions, Inc.
Mobility-Ads GmbH
Snapsort Inc., operating as Sortable
Permutive Technologies, Inc.
3Q nexx GmbH
Bannerflow AB
Liftoff Mobile, Inc.
Amnet GmbH
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Evorra Ltd
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Mobilewalla, Inc.
Timehop, Inc.
Triapodi Ltd.
Neodata Group srl
Publica LLC
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Magnite, Inc.
Roku Advertising Services
NetSuccess, s.r.o.
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Madington
AdsWizz Inc.
agof studies
Imonomy
ZAM Network LLC dba Fanbyte
JS Web Production
Avantis Video Ltd
glomex GmbH
OnProspects Ltd
Ezoic Inc.
Paypersale.ru
Spotible
Brand Advance Ltd
DoubleVerify Inc.​
diva-e products
Konodrac S.L.
MADVERTISE MEDIA
Rezonence Limited
Ziff Davis LLC
CAKE Software, Inc.
SpearAd GmbH
Baidu USA
dataXtrade GmbH
EMX Digital LLC
Audience Solutions S.A.
Passendo Aps
MyTraffic
Adzymic Pte Ltd
Channel Pilot Solutions GmbH
Maiden Marketing Pte Ltd
Tangoo Srl
Habu
Crowdy News Ltd
Xandr, Inc.
Crimtan Holdings Limited
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
PaperG, Inc. dba Thunder Industries
Adhese
Google Advertising Products
Clipr
BIDSWITCH GmbH
Visarity Technologies GmbH
Telecoming S.A.
Notify
Arrivalist Co
Magnite, Inc. (Outstream)
McCann Discipline LTD
InMobi Pte Ltd
Near Pte Ltd
XChange by SFBX®
Evolution Technologies Inc.
Dataseat Ltd
OneTag Limited
Cuebiq
UberMedia, Inc.
Salesforce.com, Inc.
GlobalWebIndex
WhatRocks Inc.
Dentsu Aegis Network Italia SpA
United Internet Media GmbH
Pelmorex Corp.
ArtChaos s.r.o.
Opt Out Advertising B.V.
Smadex SL
Discover-Tech ltd
Threedium
Captify Technologies Limited
GroupM UK Limited
AdGear Technologies, Inc.
Opti Digital SAS
Yieldmo, Inc.
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Between Exchange
Ingenious Technologies AG
Newsroom AI Ltd
Smartclip Hispania SL
Sharethrough, Inc
adsquare GmbH
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Consumable, Inc.
Showheroes SE
ADYOULIKE SA
twiago GmbH
Fido S.r.l
MUSO TNT LIMITED
Hurra Communications GmbH
communicationAds GmbH & Co. KG
Bandsintown Amplified LLC
YouGov
Placense Ltd
Velocity Made Good LLC
The Trade Desk
Teads
Carbon (AI) Limited
Comcast International France SAS
Exactag GmbH
PubWise, LLLP
Terminus Software Inc.
1Agency
M32 Connect Inc
Rakuten Marketing LLC
remerge GmbH
Oracle Data Cloud
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
AdQuiver Media SL
VGI CTV, Inc
Kargo Global Inc.
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Sportradar AG
Cint AB
Traffective GmbH
Scene Stealer Limited
AerServ LLC
Adverty AB (publ)
Powerspace
Sqreem Technologies Private Limited
YOC AG
Ogury Ltd.
Mediasmart Mobile S.L.
emetriq GmbH
Jivox Corporation
Reignn Platform Ltd
BusinessClick
Adpone SL
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Experian Limited
Nexx360
Media16 ltd
Semasio GmbH
GP One GmbH
Adverticum cPlc.
Disqus
AuDigent
Quality Media Network GmbH
Mobkoi Ltd
Taboola Europe Limited
zeotap GmbH
Smart Traffik
ADWAYS SAS
VRTCAL Markets Inc
Upwave Inc.
Truvid Inc.
ADSTOURS SAS
iProspect GmbH
Justpremium BV
The ADEX GmbH
Welect GmbH
Apester Ltd
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Blue
YieldLift LLC
Rapid Performance GmbH
NoBid, Inc.
ADARA MEDIA UNLIMITED
ID5 Technology SAS
Permodo GmbH
Innovid Inc.
HUMAN
Artefact Deutschland GmbH
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
SmartFrame Technologies
TV SQUARED LIMITED
Somplo Ltd
Ströer Digital Media GmbH
1plusX AG
ARMIS SAS
usemax advertisement (Emego GmbH)
StackAdapt
Squared SAS
Goodeed
Verizon Media EMEA Limited
advanced store GmbH
MGID Inc.
KUPONA GmbH
netzeffekt GmbH
RevJet
Persona.ly
AUDIOMOB LTD
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Seenthis AB
TAPTAP Digital SL
Internet BillBoard a.s.
Next Media SRL
ucfunnel Co., Ltd.
Smile Wanted Group
Brid Video DOO
Collective Europe Ltd.
Footballco Media Limited
Vidoomy Media SL
Demandbase, Inc.
Octaive Ltd.
Mars Inc.
DynAdmic
Deutsche Post AG
360e-com Sp. z o.o.
Jetpack Digital LLC
Stream Eye OOD
Samsung Ads
Resolution Media München GmbH
33Across
Brand Metrics Sweden AB
Adtelligent Inc.
Ströer SSP GmbH (DSP)
AdDefend GmbH
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
FeedAd GmbH
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Onesoon Limited t/a Adalyser
Gamesight Inc
A.Mob
Beachfront Media LLC
Alliance Gravity Data Media
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Audience Network
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Little Big Data sp. z o.o.
Polar Mobile Group Inc.
ad6media
NEXD
Cookie Market LTD
cynapsis interactive GmbH
ADSOCY
BRICKS
BeeswaxIO Corporation
Yieldlab AG
Piano Software Inc
ADRENALEAD
Viewdeos 2015 LTD
Dentsu Denmark A/S
Blis Media Limited
mediarithmics SAS
GeoProve
Adikteev
Seedtag Advertising S.L
Marfeel Solutions, SL
Adludio Ltd.
Impactify
Bring! Labs AG
Flashtalking, Inc.
Kochava Inc.
Objective Partners BV
Webgains GmbH
SMARTLINE SYSTEMS
Cloud Technologies S.A.
Revcontent, LLC
Mobile Professionals BV
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Listonic Sp. z o.o.
admetrics GmbH
Readpeak Oy
Eulerian Technologies
ETARGET SE
Bounce Exchange, Inc
Admixer EU GmbH
GfK SE
IQM CORPORATION
AudienceRun corp
BidBerry SRL
Smart Adserver
IPONWEB GmbH
Celtra, Inc.
Gemius SA
Zeta Global
The Ozone Project Limited
Lotame Solutions, inc
EDGE NPD Sp. z o.o.
SoD ScreenOnDemand GmbH
PML Innovative Media
Accorp Sp. z o.o.
SINGLESPOT SAS
Gamoshi Ltd
Lifesight Pte. Ltd.
lead alliance GmbH
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Questpass Sp. z o.o.
Yieldlove GmbH
adhood.com
Ad Alliance GmbH
Advisible AB
AcuityAds Inc.
INFINIA MOBILE S.L.
CIBLECLIC
Luna Media Group LLC
Tapjoy, Inc.
Browsi
Arcspire Limited
DistroScale, Inc.
Kameleoon SAS
IVO Media Ltd
Underdog Media LLC
SpotX, Inc
ViewPay
TX Group AG
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
SunMedia
Norstat AS
Beaconspark Ltd
Good-Loop Ltd
Adobe Advertising Cloud
Maximus Live LLC
Blingby LLC
Kiosked Ltd
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Zoomd Ltd.
ShareThis, Inc
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
INVIBES GROUP
Adtarget Medya A.S.
vitrado GmbH
Livewrapped AB
Outbrain UK Ltd
A Million Ads Ltd
Proxi.cloud sp. z.o.o
TabMo SAS
Axonix LTD
Insticator, Inc.
Project Agora Ltd
Bombora Inc.
Rebold Marketing & Communication SLU
Hybrid Theory
Targetspot Belgium SPRL
Kairion GmbH
adWMG
Hashtag Labs Inc.
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics


Contacting Us


If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests


If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of ccpa compliance that this business has received:


https://g.ezoic.net/privacy/meedogenloos.nl/annualRequestSummary


regarding meedogenloos.nlEmail: