Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://meedogenloos.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Meedogenloos.nl

Over ons privacybeleid

Meedogenloos.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Meedogenloos.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Meedogenloos.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.meedogenloos.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Meedogenloos.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Meedogenloos.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Meedogenloos.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Meedogenloos.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Meedogenloos.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Meedogenloos.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Meedogenloos.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Meedogenloos.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meedogenloos.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Meedogenloos.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meedogenloos.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Meedogenloos.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Meedogenloos.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Meedogenloos.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Meedogenloos.nl. Meedogenloos.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Meedogenloos.nl.

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

meedogenloos.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

 

 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Pure Local Media GmbH
Reveal Mobile Inc
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
AdTiming Technology Company Limited
diva-e products
Mobfox US LLC
RevX
Kayzen
Audiencevalue Pte Ltd
Unblockia SL
The Ozone Project Limited
Brand Advance Ltd
Xandr, Inc.
Neodata Group srl
ucfunnel Co., Ltd.
Dataseat Ltd
Yieldlab AG
Ströer SSP GmbH (SSP)
belboon GmbH
MobileFuse LLC
dataXtrade GmbH
Telefonica de España S.A.U
Bannerflow AB
Carbon (AI) Limited
Smartclip Hispania SL
agof studies
N Technologies Inc.
Mobile Professionals BV / Sage+Archer BV
ADSTOURS SAS
Smart Traffik
FRVR Limited
Proxi.cloud sp. z.o.o
Advisible AB
Adform
Rebold Marketing & Communication SLU
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Disqus
IQM CORPORATION
ConnectAd Realtime GmbH
Adelaide Metrics Inc
Njuice AB
MARKETPERF CORP
Lucid Holdings, LLC
Hyper LLC
NetSuccess, s.r.o.
Teads
3Q nexx GmbH
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Passendo Aps
INBEV BELGIUM SRL
McCann Discipline LTD
Google Advertising Products
Bidstack Limited
BSmartData GmbH
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Italiaonline S.p.A.
INFOnline GmbH
adnanny.com SLU
Vidstart LTD
Adssets AB
Zemanta, Inc.
Weborama
glomex GmbH
Digital East GmbH
Relay42 Netherlands B.V.
Kertil Iberia SL
TypeA Holdings Ltd
Integral Ad Science, Inc.
Silverbullet Data Services Group
AdQuiver Media SL
AudienceRun corp
digidip GmbH
Viewdeos 2015 LTD
ACTV8, Inc.
Underdog Media LLC
VECTAURY
Crowdy News Ltd
Adventure Media
Teemo SA
Celtra, Inc.
Adnuntius AS
Imonomy
Bucksense Inc
StackAdapt
Audiencerate LTD
AddApptr GmbH
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
XChange by SFBX®
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Kargo Global Inc.
INNITY
Brave People Ltd.
Alphalyr SAS
Konodrac S.L.
Adomik
SMADEX, S.L.U.
Impactify
BidBerry SRL
SoD ScreenOnDemand GmbH
Opti Digital SAS
INIS sp. zo.o.
Better Ads GmbH
Demandbase, Inc.
DynAdmic
Market Resource Partners LLC
Bababam
Dynata LLC
DoubleVerify Inc.​
AdDefend GmbH
Duration Media, LLC.
BeeswaxIO Corporation
mediarithmics SAS
Persona.ly
Programatica de publicidad S.L.
Liftoff Mobile, Inc.
Octave IP Limited
SheMedia, LLC
AWIN AG
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
NumberEight Technologies Ltd
Targetspot Belgium SPRL
Bounce Commerce GmbH
Skimbit Ltd
ID5 Technology Ltd
Schober Information Group Deutschland GmbH
KÖNIGSTEINER digital GmbH
Adsolutions BV
GeoProve Limited
QUARTER MEDIA GmbH
Smartology Limited
Mobilewalla, Inc.
audio content & control GmbH
Playhill Limited
MNTN
adhood.com
BEINTOO SPA
GeoEdge
ADRENALEAD
Crimtan Holdings Limited
Blue
Kiosked Ltd
MADVERTISE MEDIA
Fido S.r.l
Ogury Ltd.
AerServ LLC
Permutive Limited
travel audience GmbH
PubMatic, Inc.
GADSME
NextRoll, Inc.
Telecoming S.A.
Amazon Advertising
Between Exchange
Seven Technologies S.L.
ADventori SAS
Exactag GmbH
Permutive Technologies, Inc.
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Webgains GmbH
IPSOS MORI UK LTD
Adkernel LLC
Otto (GmbH & Co KG)
Blockthrough, Inc.
Mediavine, Inc.
Bidtellect, Inc
Hybrid Adtech GmbH
TrueData Solutions, Inc.
Gemius SA
Vidoomy Media SL
BeOp
DNA-I.COM
Hashtag Labs Inc.
Tapjoy, Inc.
Localsensor B.V.
YouGov
AdGear Technologies, Inc.
Golden Bees
Oracle Data Cloud
uppr GmbH
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
Arrivalist Co
Arkeero
Luna Media Group LLC
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
360e-com Sp. z o.o.
EDGE NPD Sp. z o.o.
AdView
zillian sa
Pinpoll GmbH
Brandcom.inc AS
usemax advertisement (Emego GmbH)
Jampp LTD
Dailymotion SA
Adevinta Spain S.L.U.
AdsWizz Inc.
Livewrapped AB
Unacast Inc.
Timehop, Inc.
Bring! Labs AG
Dentsu Denmark A/S
EXADS
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Content Ignite
WhatRocks Inc.
Aniview LTD
Cluep LLC
smartclip Europe GmbH
Velocity Made Good LLC
Alliance Gravity Data Media
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Ensighten
Meetrics GmbH
Hybrid Theory
Caroda s.r.o.
PubWise, LLLP
The Trade Desk
BusinessClick
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Wizaly
Unilever Polska sp. z o.o.
adbalancer Werbeagentur GmbH
Comscore B.V.
Flashtalking, Inc.
Ströer SSP GmbH (DSP)
VOLPI IMMOBILIER
Frameplay Corporation
Dynamic 1001 GmbH
GP One GmbH
Artefact Deutschland GmbH
PIXIMEDIA SAS
Epom Ltd.
Videobyte Inc
LifeStreet Corporation
KUPONA GmbH
THE NEWCO S.R.L.
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Covatic Ltd
Mirando GmbH & Co KG
GlobalWebIndex
MyTraffic
SublimeSkinz - Adledge
Mars Media Group
Sublime
twiago GmbH
Tangoo S.R.L.
On Device Research Limited
Eskimi
Questpass Sp. z o.o.
Better Banners A/S
Ingenious Technologies AG
Teavaro
Mindlytix SAS
adrule mobile GmbH
Arcspire Limited
Ad Alliance GmbH
Baidu USA
Netpoint Media GmbH
Allegro.pl
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Upwave Inc.
GeistM Technologies LTD
Sharethrough, Inc
AuDigent
Admo.tv (Clickon)
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Optomaton UG
Kairos Fire
iPROM
Index Exchange, Inc.
adMarketplace, Inc.
Protected Media LTD
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
TreSensa Technologies, Inc.
Habu
Kubient Inc.
cynapsis interactive GmbH
remerge GmbH
Realytics
TMT Digital Inc
Justtag Sp. z o.o.
AdSpirit GmbH
Quantcast
SITU8ED SA
WebAds B.V
ShowHeroes SRL
Adpone SL
Leadoo Marketing Technologies Ltd
admetrics GmbH
The ADEX GmbH
advanced store GmbH
Tri-table Sp. z o.o.
Admixer EU GmbH
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Kairion GmbH
Adnami Aps
Impact+
bam! interactive marketing GmbH
Rezonence Limited
ShareThis, Inc
Fiducia DLT Limited
Wagawin GmbH
BYTEDANCE PTE. LTD.
FeedAd GmbH
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Sub2 Technologies Ltd
Adserve.zone / Artworx AS
Adobe Advertising Cloud
TV Scientific Inc
Onnetwork Sp. z o.o.
Onesoon Limited t/a Adalyser
Ketchup Adv Spa
Hubvisor
Ein Rad AB
Fifty Technology Limited
Near Pte Ltd
Adlane LTD
MUSO TNT LIMITED
M32 Connect Inc
Zeta Global
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Blis Media Limited
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Outbrain UK Ltd
Samba TV, Inc.
Internet BillBoard a.s.
Criteo SA
VLYBY Digital GmbH
Newsroom AI Ltd
HUMAN
Mediakeys Platform
Samsung Ads
ADSOCY
Somplo Ltd
Appier PTE Ltd
LeadsRx, Inc.
The MediaGrid Inc.
Rich Audience Technologies SL
BIDSWITCH GmbH
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Blue Billywig BV
Adrino Mobile Sp. z o.o.
MiQ
Oracle Data Cloud - Moat
Prebid.org
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Pulse Innovations Limited
Kameleoon SAS
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Ziff Davis LLC
Madington
RDandX Group DMCC
emetriq GmbH
LiquidM Technology GmbH
YOC AG
ViewPay
Realeyes OU
Monet Engine Inc
TV SQUARED LIMITED
ADUX
Magnite CTV, Inc.
OneTag Limited
One Planet Only
Reignn Platform Ltd
Mobsuccess
AAX LLC
Triple13 Ltd
Telefonica Moviles España S.A.U
Converto AG
A.Mob
TargetVideo GmbH
INVIBES GROUP
Flexoffers.com, LLC
Sportradar AG
Bombora Inc.
Experian Limited
OnProspects Ltd
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
Insticator, Inc.
Hurra Communications GmbH
Snigel Web Services Limited
Factor Eleven GmbH
Mediasmart Mobile S.L.
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
retailAds GmbH & Co. KG
Sift Media, Inc
EASYmedia GmbH
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
WAM Group Ltd, t/a Admix
Query Click Limited
Collective Europe Ltd.
Amobee Inc.
Botman Networks (P) Ltd
TOPBOX Inc.
Showheroes SE
crossvertise GmbH
Clipcentric, Inc.
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Nano Interactive GmbH
Placense Ltd
QuantumCast digital GmbH
Stream Eye OOD
Doceree UK Limited
MISSENA
6Sense Insights, Inc.
DistroScale, Inc.
Novatiq limited
Confiant Inc.
ARMIS SAS
The Kantar Group Limited
MGID Inc.
Adloox SA
Seedtag Advertising S.L
Adludio Ltd.
EXOCLICK, S.L.
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
33Across
GroupM UK Limited
Pixalate, Inc.
Discover-Tech ltd
Audienzz AG
Strossle International AB
PML Innovative Media
Venatus Media Limited
InMobi Pte Ltd
Pelmorex Corp.
eBay Inc
BCOVERY SAS
Adverticum cPlc.
Truvid Inc.
Basis Global Technologies, Inc.
Smile Wanted Group
Blue Media Services LTDA
Listonic Sp. z o.o.
Sqreem Technologies Private Limited
CASTOOLA D.O.O.
TripleLift, Inc.
Goldbach Group AG
TX Group AG
Quality Media Network GmbH
Axiom Media Connect
Vibrant Media Limited
Roku Advertising Services
VGI CTV, Inc
adality GmbH
ADITION technologies GmbH
plista GmbH
Noster Finance S.L.
Nexx360
video intelligence AG
Channel Pilot Solutions GmbH
adQuery
152 Media LLC
Unruly Group LLC
Adhese
Pressboard Media Inc
Evorra Ltd
LiveRamp, Inc.
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Powerspace
Fusio by S4M
Acxiom
RevJet
BRICKS
OpenX
Yahoo EMEA Limited
Hillside (Sports) GP Limited
Smart Adserver
Magnite, Inc.
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
optimise-it GmbH
Mars Inc.
Platform161 B.V.
Connatix Native Exchange Inc.
Opt Out Advertising B.V.
SPEAKOL DMCC
Salesforce.com, Inc.
Onfocus (Adagio)
Threedium
Dentsu London Limited
GfK SE
digitalAudience
Media16 ltd
Smaato, Inc.
Nativo, Inc.
AudienceProject Aps
Amnet GmbH
ADCELL | Firstlead GmbH
adsquare GmbH
Glimpse Protocol Limited
Roq.ad Inc.
LoopMe Limited
Brand Metrics Sweden AB
Maiden Marketing Pte Ltd
Hivestack Inc.
vitrado GmbH
Betgenius Ltd
Marfeel Solutions, SL
ad6media
Kochava Inc.
Resono B.V.
Sayollo Media LTD
SpringServe, LLC
VUUKLE DMCC
Publisher First, Inc.
Exit Bee Limited
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
AdColony, Inc.
Maximus Live LLC
AirGrid LTD
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Comcast International France SAS
Viznet
Welect GmbH
Accorp Sp. z o.o.
Notify
Skoiy
Verve Group Europe GmbH
Kwanko
I.R.V. D.O.O.
Parrable, Inc.
Permodo GmbH
Gamned
Seenthis AB
Next Millennium Media INC
IPONWEB GmbH
Delta Projects AB
Eyeota Pte Ltd
Mobility-Ads GmbH
Vidazoo Ltd
Apester Ltd
Audience Network
Sonic Odeeo ltd
Natexo Spain
CITISERVI EUROPE, S.L.
ETARGET SE
InsurAds Technologies SA.
CAKE Software, Inc.
Project Agora Ltd
Browsi
Solocal
Mobkoi Ltd
EASY Marketing GmbH
lead alliance GmbH
THE LINEA 1 MKT SL
Widespace AB
Effiliation / Effinity
Gamoshi Ltd
Go.pl sp. z o.o.
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Traffective GmbH
Gamesight Inc
RTB House S.A.
1plusX AG
Liveintent Inc.
Beachfront Media LLC
Signal Digital Inc.
Sirdata Cookieless
Skaze
OneFootball GmbH
giosg.com Oy
AcuityAds Inc.
Footballco Media Limited
Next Media SRL
NETILUM (AFFILAE)
Neustar, Inc., a TransUnion company
JS Web Production
NEURAL.ONE
Jetpack Digital LLC
Blingby LLC
Triton Digital Canada Inc.
Offerista Group GmbH
Airnow Media Ltd
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
Avocet Systems Limited
Seeding Alliance GmbH
Synkd Ltd.
adbility media GmbH
Cloud Technologies S.A.
Triapodi Ltd.
Eulerian Technologies
The Procter & Gamble Company
Anzu Virtual Reality LTD
SpearAd GmbH
Adikteev
SMARTSTREAM.TV GmbH
Ezoic Inc.
Contact Impact GmbH
AdTheorent, Inc
Fandom, Inc.
Bannernow, Inc.
ID Ward Ltd
Extreme Reach, Inc
Revcontent, LLC
Readpeak Oy
SmartyAds Inc.
Media Square
Nielsen International SA
United Internet Media GmbH
EMX Digital LLC
Bigabid Media ltd
BILENDI SA
Nubo LTD
Ermes
UberMedia, Inc.
Publica LLC
CIBLECLIC
Deutsche Post AG
Adsonica
mainADV Srl
communicationAds GmbH & Co. KG
Automattic Ads
Bertelsmann Data Service GmbH
GumGum, Inc.
Sonobi, Inc
Sizmek by Amazon
Polar Mobile Group Inc.
Dianomi PLC
Pubfinity LLC
NoBid, Inc.
Brid Video DOO
Keymantics
REMAILME
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Audience Solutions S.A.
Moloco, Inc.
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Adtarget Medya A.S.
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Global Media Group Services Limited
Rockerbox, Inc
C WIRE AG
42 Ads GmbH
HUAWEI Ads
Impact Tech Inc.
Cint AB
Salestring ApS
BidMachine Inc.
AUDIOMOB LTD
Evolution Technologies Inc.
Sovrn Holdings Inc
A Million Ads Ltd
Pexi B.V.
SPORTORITY UK LTD
Visarity Technologies GmbH
Inskin Media LTD
YieldLift LLC
IVO Media Ltd
AntVoice
Yieldlove GmbH
TabMo SAS
VRTCAL Markets Inc
OnAudience Ltd
Playrcart Limited
Octaive Ltd.
umlaut communication gmbh
Jaduda GmbH
INVIDI technologies AB
ARKHEUS
Magnite, Inc. (Outstream)
Performax.cz, s.r.o.
Media.net Advertising FZ-LLC
Nielsen Marketing Cloud
Innovid Inc.
Publicis Media GmbH
Knorex
Online Solution
BritePool Inc
socoto gmbh & co. kg
HyperTV Inc.
Click Tech Limited
Spoods GmbH
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
NEORY GmbH
Samba TV UK Limited
Norstat AS
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Avantis Video Ltd
Aptivio Inc
MediaMath, Inc.
Radio Net Media Limited
Quantyoo GmbH & Co. KG
Terminus Software Inc.
Snapsort Inc., operating as Sortable
iProspect GmbH
PIA Advertising GmbH
SoundCast
Cookie Market LTD
NEXD
Unruly Group Ltd
Commanders Act
Location Sciences AI Ltd.
Simplifi Holdings Inc
Hearts and Science München GmbH
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
dpa-infocom GmbH
Adtriba GmbH
Clipr
PRECISO SRL
wetter.com GmbH
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Teroa S.A.
DeepIntent, Inc.
ADYOULIKE SA
Score Media Group GmbH & Co. KG
TAPTAP Digital SL
BLIINK SAS
Lifesight Pte. Ltd.
Adxperience SAS
Epsilon
Sirdata
7Hops.com Inc. (ZergNet)
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Justpremium BV
The Reach Group GmbH
SINGLESPOT SAS
ONEcount
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Digital Squad
Captify Technologies Limited
Jivox Corporation
Aarki, Inc.
Adverty AB (publ)
Telefonica Audiovisual Digital S.L
Taboola Europe Limited
Adtelligent Inc.
Ve Global UK Limited
ADFI MEDIA SL
netzeffekt GmbH
: Tappx
Cavai AS & UK
ADARA MEDIA UNLIMITED
ADman Interactive SLU
Sojern, Inc.
Azerion Holding B.V.
Clinch Labs LTD
TIMEONE PERFORMANCE
1000mercis (Numberly)
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
SunMedia
Piano Software Inc
Objective Partners BV
Solution coupons
Semasio GmbH
Cuebiq
PROXISTORE
Online Advertising Network Sp. z o.o.
ArtChaos s.r.o.
PulsePoint, Inc.
zeotap GmbH
DIGITEKA Technologies
BidTheatre AB
Dentsu Italia SpA
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Fyber
VIADS ADVERTISING S.L.
Relevant Digital Oy
UniCredit S.p.A.
Emerse Sverige AB
Jellyfish France
Converge-Digital
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Opinary GmbH
ADMAX
Beaconspark Ltd
Bandsintown Amplified LLC
SpotX, Inc
Wunderkind Corporation
INFINIA MOBILE S.L.
onlineumfragen.com GmbH
Arpeely Ltd.
Zoomd Ltd.
FUNKE Digital GmbH
Rakuten Marketing LLC
B2B Media Group GmbH
OpenWeb LTD
Seznam.cz, a.s.
Good-Loop Ltd
Yieldmo, Inc.
adWMG
Little Big Data sp. z o.o.
ShinyStat S.p.a.
Ströer Digital Media GmbH
One Tech Group GmbH
ADWAYS SAS
SelectMedia International LTD
Lotame Solutions, inc
DEFINE MEDIA GMBH
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
MindTake Research GmbH
Improve Digital
MEDIAMETRIE
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/meedogenloos.nl/annualRequestSummary regarding meedogenloos.nl