Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://meedogenloos.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Meedogenloos.nl

Over ons privacybeleid

Meedogenloos.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Meedogenloos.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Meedogenloos.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.meedogenloos.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Meedogenloos.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Meedogenloos.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Meedogenloos.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Meedogenloos.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Meedogenloos.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Meedogenloos.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Meedogenloos.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Meedogenloos.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meedogenloos.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Meedogenloos.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meedogenloos.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Meedogenloos.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Meedogenloos.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Meedogenloos.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Meedogenloos.nl. Meedogenloos.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Meedogenloos.nl.


CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS


EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

meedogenloos.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/Activity Type(s) of Data Lawful basis for processing
 To improve user experience
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
 To improve ad performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
 To improve content creation
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
 To improve website performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.


Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

Cookies

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.


Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
adbility media GmbH
ONEcount
Adventure Media
Snigel Web Services Limited
wetter.com GmbH
Lifesight Pte. Ltd.
Fido S.r.l
Konodrac S.L.
Browsi
Next Media SRL
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Next Millennium Media INC
BCOVERY SAS
Crimtan Holdings Limited
Duration Media, LLC.
AdGear Technologies, Inc.
Adverty AB (publ)
Goodeed
Solocal
Mediakeys Platform
Appier PTE Ltd
Moloco, Inc.
ID5 Technology Ltd
Publica LLC
WebAds B.V
YouGov
Octaive Ltd.
Project Agora Ltd
The ADEX GmbH
OnProspects Ltd
Kertil Iberia SL
Justpremium BV
Kiosked Ltd
Digiseg ApS
Stream Eye OOD
PubMatic, Inc.
Permodo GmbH
Zoomd Ltd.
Sirdata Cookieless
giosg.com Oy
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
Keymantics
Samba TV UK Limited
Golden Bees
Beaconspark Ltd
Habu
Proxi.cloud sp. z.o.o
Converto AG
Protected Media LTD
Pelmorex Corp.
Seenthis AB
Dynamic 1001 GmbH
Dentsu London Limited
UniCredit S.p.A.
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Adkernel LLC
Bring! Labs AG
Bandsintown Amplified LLC
Fandom, Inc.
Semasio GmbH
Yandex
Amazon Advertising
ARKHEUS
Bidstack Limited
MindTake Research GmbH
smartclip Europe GmbH
numberly
Adxperience SAS
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
adnanny.com SLU
Gemius SA
Ströer Digital Media GmbH
AudienceProject Aps
Brave People Ltd.
Brand Advance Ltd
Otto (GmbH & Co KG)
Optomaton UG
Publisher First, Inc.
SoD ScreenOnDemand GmbH
Weborama
ConnectAd Realtime GmbH
Notify
AirGrid LTD
Pure Local Media GmbH
QuantumCast digital GmbH
NEORY GmbH
Smaato, Inc.
Skoiy
GfK SE
iProspect GmbH
Captify Technologies Limited
uppr GmbH
Zemanta, Inc.
Tangoo Srl
Unruly Group LLC
VIADS ADVERTISING S.L.
Rich Audience Technologies SL
Cookie Market LTD
crossvertise GmbH
Factor Eleven GmbH
Media Square
Upwave Inc.
Prebid.org
Terminus Software Inc.
advanced store GmbH
Nativo, Inc.
Passendo Aps
Google Advertising Products
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
CITISERVI EUROPE, S.L.
Sonic Odeeo ltd
Mars Media Group
AdView
EMX Digital LLC
DoubleVerify Inc.​
Mobilewalla, Inc.
BLIINK SAS
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Location Sciences AI Ltd.
SPEAKOL DMCC
Accorp Sp. z o.o.
ArtChaos s.r.o.
Audience Network
Contact Impact GmbH
Apester Ltd
Mediascore mbH
EASYmedia GmbH
Tapjoy, Inc.
Footballco Media Limited
plista GmbH
GumGum, Inc.
LiveRamp, Inc.
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Digital East GmbH
adsquare GmbH
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
Vidoomy Media SL
ADventori SAS
Persona.ly
Viznet
Imonomy
ZAM Network LLC dba Fanbyte
diva-e products
Vidstart LTD
Showheroes SE
Artefact Deutschland GmbH
VUUKLE DMCC
Teads
Exactag GmbH
Alliance Gravity Data Media
Kwanko
YieldLift LLC
M32 Connect Inc
Marfeel Solutions, SL
Bigabid Media ltd
Mobility-Ads GmbH
SelectMedia International LTD
Dianomi PLC
THE LINEA 1 MKT SL
Realytics
Ad Alliance GmbH
Unruly Group Ltd
Connatix Native Exchange Inc.
Wizaly
1plusX AG
Click Tech Limited
Amnet GmbH
Adzymic Pte Ltd
Gamesight Inc
iPROM
HUAWEI Ads
BSmartData GmbH
MADVERTISE MEDIA
ScaleMonk Inc.
Go.pl sp. z o.o.
Disqus
Betgenius Ltd
MNTN
Knorex
BILENDI SA
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Rezonence Limited
OneTag Limited
Parrable, Inc.
Ketchup Adv Spa
Resono B.V.
StackAdapt
Automattic Ads
Adnuntius AS
Adikteev
eBay Inc
Ingenious Technologies AG
Innovid Inc.
Adludio Ltd.
Magnite, Inc.
MEDIAMETRIE
BritePool Inc
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Avantis Video Ltd
Sift Media, Inc
Sublime
Converge-Digital
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
INFINIA MOBILE S.L.
dataXtrade GmbH
Arpeely Ltd.
GroupM UK Limited
Widespace AB
M,P,NEWMEDIA, GmbH
IVO Media Ltd
Good-Loop Ltd
TabMo SAS
ADman Interactive SLU
Revcontent, LLC
Ströer SSP GmbH (DSP)
Zeta Global
Spoods GmbH
Score Media Group GmbH & Co. KG
Octave IP Limited
Reveal Mobile Inc
Delta Projects AB
Avocet Systems Limited
SoundCast
digitalAudience
Brand Metrics Sweden AB
SpearAd GmbH
Crowdy News Ltd
Clipr
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
VOLPI IMMOBILIER
Rebold Marketing & Communication SLU
Scene Stealer Limited
Nano Interactive GmbH
NEXD
Blingby LLC
WAM Group Ltd, t/a Admix
Pubfinity LLC
Mobkoi Ltd
Sub2 Technologies Ltd
RevJet
Targetspot Belgium SPRL
Hillside (Sports) GP Limited
CAKE Software, Inc.
1Agency
Rapid Performance GmbH
United Internet Media GmbH
Deutsche Post AG
Powerspace
NumberEight Technologies Ltd
Kameleoon SAS
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Audienzz AG
AA INTERNET-MEDIA Ltd
BIDSWITCH GmbH
Spotad
Somplo Ltd
ARMIS SAS
Marfeel Solutions, SL (Compass)
InsurAds Technologies SA.
Adpone SL
lead alliance GmbH
Madington
Admixer EU GmbH
SublimeSkinz - Adledge
Roku Advertising Services
Ermes
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
appTV Ltd.
Welect GmbH
BusinessClick
Channel Pilot Solutions GmbH
Threedium
QUARTER MEDIA GmbH
Comscore B.V.
Publicis Media GmbH
TX Group AG
Underdog Media LLC
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Objective Partners BV
ADARA MEDIA UNLIMITED
Fyber
RDandX Group DMCC
KUPONA GmbH
Bertelsmann Data Service GmbH
Adrino Mobile Sp. z o.o.
twiago GmbH
Aarki, Inc.
Mars Inc.
Triton Digital Canada Inc.
Impactify
Audiencerate LTD
Doceree UK Limited
Adobe Advertising Cloud
3Q nexx GmbH
adality GmbH
Between Exchange
Sparklit Networks Inc
YOC AG
Adhese
Ezoic Inc.
Neodata Group srl
ADITION technologies GmbH
Eskimi
Natexo Spain
Sizmek by Amazon
MiQ
B2B Media Group GmbH
Hybrid Theory
Wagawin GmbH
Bounce Exchange, Inc
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Salestring ApS
Cint AB
Jampp LTD
Global Media & Entertainment Limited
PubWise, LLLP
Smart Adserver
Liveintent Inc.
AuDigent
ADWAYS SAS
Cavai AS & UK
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Vibrant Media Limited
netzeffekt GmbH
AWIN AG
Gamned
ADUX
Mobile Professionals BV
Adtube AS
Pressboard Media Inc
CIBLECLIC
Adtarget Medya A.S.
C WIRE AG
Flashtalking, Inc.
DEFINE MEDIA GMBH
AdQuiver Media SL
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Adevinta Spain S.L.U.
usemax advertisement (Emego GmbH)
admetrics GmbH
Placense Ltd
Skaze
AREIA (ADLOOP)
optimise-it GmbH
N Technologies Inc.
Seedtag Advertising S.L
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Simplifi Holdings Inc
Monet Engine Inc
bam! interactive marketing GmbH
NEURAL.ONE
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Market Resource Partners LLC
SITU8ED SA
Discover-Tech ltd
BeeswaxIO Corporation
Adssets AB
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Quality Media Network GmbH
Experian Limited
Pinpoll GmbH
Silverbullet Data Services Group
Hindsight Technology Solutions, Inc.
Better Banners A/S
Piano Software Inc
AdColony, Inc.
Adnami Aps
IPSOS MORI UK LTD
Sovrn Holdings Inc
Magnite CTV, Inc.
Netpoint Media GmbH
Bannernow, Inc.
Index Exchange, Inc.
Teemo SA
GeoProve
SmartFrame Technologies
CentralNic Poland sp. z o.o.
LifeStreet Corporation
Beachfront Media LLC
Goldbach Group AG
Blue
Arkeero
Njuice AB
Roq.ad Inc.
Commanders Act
INFOnline GmbH
agof studies
The Trade Desk
IPONWEB GmbH
Cuebiq
Sojern, Inc.
Readpeak Oy
Onnetwork Sp. z o.o.
adMarketplace, Inc.
Mobsuccess
Listonic Sp. z o.o.
Snapsort Inc., operating as Sortable
Dailymotion SA
Brid Video DOO
ShareThis, Inc
PulsePoint, Inc.
Realeyes OU
The Ozone Project Limited
NetSuccess, s.r.o.
ShowHeroes SRL
EDGE NPD Sp. z o.o.
AdMaxim Inc.
dpa-infocom GmbH
On Device Research Limited
Telecoming S.A.
Consumable, Inc.
INIS sp. zo.o.
InMobi Pte Ltd
Online Solution
6Sense Insights, Inc.
Kairion GmbH
Admo.tv (Clickon)
Seeding Alliance GmbH
TAPTAP Digital SL
AudienceRun corp
Signal Digital Inc.
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Epsilon
Bidtellect, Inc
AntVoice
Mirando GmbH & Co KG
MGID Inc.
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
TripleLift, Inc.
XChange by SFBX®
Meetrics GmbH
vitrado GmbH
Little Big Data sp. z o.o.
SMARTSTREAM.TV GmbH
McCann Discipline LTD
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
HUMAN
Gamoshi Ltd
Synkd Ltd.
Bombora Inc.
Cloud Technologies S.A.
Flexoffers.com, LLC
MISSENA
Vidazoo Ltd
ADRENALEAD
adbalancer Werbeagentur GmbH
Nexx360
Impact Tech Inc.
zeotap GmbH
Maiden Marketing Pte Ltd
Blis Media Limited
Ströer SSP GmbH (SSP)
TreSensa Technologies, Inc.
Radio Net Media Limited
360e-com Sp. z o.o.
Xandr, Inc.
TypeA Holdings Ltd
Blockthrough, Inc.
MobileFuse LLC
Allegro.pl
communicationAds GmbH & Co. KG
mainADV Srl
Hybrid Adtech GmbH
INNITY
DeepIntent, Inc.
AUDIOMOB LTD
AdSpirit GmbH
Luna Media Group LLC
Adtriba GmbH
emetriq GmbH
Fusio by S4M
Eulerian Technologies
Reignn Platform Ltd
OnAudience Ltd
ETARGET SE
Dentsu Denmark A/S
Dynata LLC
Mindlytix SAS
Adelaide Metrics Inc
zillian sa
BidTheatre AB
INBEV BELGIUM SRL
umlaut communication gmbh
ShinyStat S.p.a.
Jellyfish France
Bucksense Inc
GlobalWebIndex
Hurra Communications GmbH
MARKETPERF CORP
Justtag Sp. z o.o.
THE NEWCO S.R.L.
travel audience GmbH
jsdelivr.com
socoto gmbh & co. kg
Oracle Data Cloud
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
VRTCAL Markets Inc
Eyeota Pte Ltd
INVIDI technologies AB
Digital Squad
Kairos Fire
Programatica de publicidad S.L.
Relay42 Netherlands B.V.
Mediaforce LTD
GeoEdge
Jivox Corporation
Pexi B.V.
Magnite, Inc. (Outstream)
Comcast International France SAS
NeuStar, Inc.
BidMachine Inc.
Italiaonline S.p.A.
Aniview LTD
Improve Digital
Criteo SA
PIXIMEDIA SAS
adhood.com
Sportradar AG
Evolution Technologies Inc.
Aptivio Inc
Pixalate, Inc.
SpringServe, LLC
Verve Group Europe GmbH
Ensighten
RTB House S.A.
belboon GmbH
Teroa S.A.
Internet BillBoard a.s.
Clinch Labs LTD
Audiencevalue Pte Ltd
Integral Ad Science, Inc.
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Polar Mobile Group Inc.
The Procter & Gamble Company
Venatus Media Limited
Taboola Europe Limited
Opti Digital SAS
Ve Global UK Limited
BeOp
Clipcentric, Inc.
UberMedia, Inc.
Sonobi, Inc
Salesforce.com, Inc.
MediaMath, Inc.
Sharethrough, Inc
Strossle International AB
Confiant Inc.
Questpass Sp. z o.o.
SmartyAds Inc.
Impact+
Triapodi Ltd.
DynAdmic
Arcspire Limited
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
BYTEDANCE PTE. LTD.
AAX LLC
SheMedia, LLC
Opinary GmbH
ADMAX
OpenX
Axel Springer Teaser Ad GmbH
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
VGI CTV, Inc
mediarithmics SAS
Quantcast International Limited
AcuityAds Inc.
Acxiom
adQuery
ADSOCY
Media.net Advertising FZ-LLC
Opt Out Advertising B.V.
Yieldlove GmbH
Rakuten Marketing LLC
Cluep LLC
Webgains GmbH
ADYOULIKE SA
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Alphalyr SAS
JS Web Production
Pulse Innovations Limited
Samba TV Inc.
Advisible AB
NETILUM (AFFILAE)
Adsonica
OpenWeb LTD
Teavaro
INVIBES GROUP
Quantyoo GmbH & Co. KG
Outbrain UK Ltd
LiquidM Technology GmbH
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Permutive Technologies, Inc.
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Rockerbox, Inc
Adform
Platform161 B.V.
Hivestack Inc.
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Fiducia DLT Limited
ADSTOURS SAS
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
audio content & control GmbH
glomex GmbH
Botman Networks (P) Ltd
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Celtra, Inc.
RevX
WhatRocks Inc.
Yieldmo, Inc.
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Hashtag Labs Inc.
Collective Europe Ltd.
Caroda s.r.o.
Near Pte Ltd
BEINTOO SPA
AddApptr GmbH
VECTAURY
Maximus Live LLC
One Planet Only
SMARTLINE SYSTEMS
Media16 ltd
Nielsen Marketing Cloud
Ziff Davis LLC
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Truvid Inc.
A Million Ads Ltd
AerServ LLC
Resolution Media München GmbH
Anzu Virtual Reality LTD
Traffective GmbH
ucfunnel Co., Ltd.
Onfocus (Adagio)
Newsroom AI Ltd
DistroScale, Inc.
Adverticum cPlc.
Kargo Global Inc.
Audience Solutions S.A.
PML Innovative Media
MUSO TNT LIMITED
SunMedia
DNA-I.COM
Exit Bee Limited
Telefonica Audiovisual Digital S.L
ADCELL | Firstlead GmbH
Jetpack Digital LLC
Effiliation / Effinity
Kochava Inc.
Content Ignite
Videobyte Inc
LoopMe Limited
Ogury Ltd.
Smadex SL
ad6media
GADSME
Sirdata
Tapad, Inc.
Glimpse Protocol Limited
Performax.cz, s.r.o.
: Tappx
Timehop, Inc.
HyperTV Inc.
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Demandbase, Inc.
The MediaGrid Inc.
Oracle Data Cloud - Moat
digidip GmbH
SPORTORITY UK LTD
EXADS
remerge GmbH
TMT Digital Inc
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Unilever Polska sp. z o.o.
Mediavine, Inc.
cynapsis interactive GmbH
Playrcart Limited
VLYBY Digital GmbH
Mediasmart Mobile S.L.
Lucid Holdings, LLC
EXOCLICK, S.L.
Smart Traffik
GeistM Technologies LTD
IQM CORPORATION
Bannerflow AB
TIMEONE PERFORMANCE
Livewrapped AB
Solution coupons
FeedAd GmbH
BidBerry SRL
NextRoll, Inc.
Samsung Ads
Hyper LLC
LeadsRx, Inc.
Onesoon Limited t/a Adalyser
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
Yieldlab AG
Axiom Media Connect
retailAds GmbH & Co. KG
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
FUNKE Digital GmbH
SpotX, Inc
Adomik
AdTheorent, Inc
Azerion Holding B.V.
ViewPay
TargetVideo GmbH
Seznam.cz, a.s.
Smile Wanted Group
Noster Finance S.L.
PRECISO SRL
Insticator, Inc.
TV SQUARED LIMITED
Kayzen
Query Click Limited
The Kantar Group Limited
Norstat AS
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
EASY Marketing GmbH
Triple13 Ltd
Adsolutions BV
Adloox SA
Inskin Media LTD
Baidu USA
BRICKS
CASTOOLA D.O.O.
SINGLESPOT SAS
Dataseat Ltd
adWMG
DIGITEKA Technologies
Nubo LTD
Jaduda GmbH
Adtelligent Inc.
Yahoo EMEA Limited
adrule mobile GmbH
onlineumfragen.com GmbH
Sqreem Technologies Private Limited
42 Ads GmbH
Evorra Ltd
Seven Technologies S.L.
Smartology Limited
PROXISTORE
Kubient Inc.
Epom Ltd.
Extreme Reach, Inc
One Tech Group GmbH
Mobfox US LLC
Carbon (AI) Limited
Blue Billywig BV
Amobee Inc.
Permutive Limited
Visarity Technologies GmbH
The Reach Group GmbH
Smartclip Hispania SL
GP One GmbH
Liftoff Mobile, Inc.
Fifty Technology Limited
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
NoBid, Inc.
Dentsu Italia SpA
A.Mob
Localsensor B.V.
Lotame Solutions, inc
Nielsen International SA
OneFootball GmbH
Skimbit Ltd
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
I.R.V. D.O.O.
Frameplay Corporation
Velocity Made Good LLC
Playhill Limited
AdsWizz Inc.
AdDefend GmbH
Adserve.zone / Artworx AS
Emerse Sverige AB
video intelligence AG
MyTraffic
Viewdeos 2015 LTD
33Across
Adlane LTD
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics


Contacting Us


If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests


If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of ccpa compliance that this business has received:


https://g.ezoic.net/privacy/meedogenloos.nl/annualRequestSummary


regarding meedogenloos.nlEmail: