Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://meedogenloos.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Meedogenloos.nl

Over ons privacybeleid

Meedogenloos.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Meedogenloos.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Meedogenloos.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.meedogenloos.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Meedogenloos.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Meedogenloos.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Meedogenloos.nl
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Arjan de Wit

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Meedogenloos.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Meedogenloos.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Meedogenloos.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Meedogenloos.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Meedogenloos.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meedogenloos.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Meedogenloos.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meedogenloos.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Meedogenloos.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Meedogenloos.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Meedogenloos.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Meedogenloos.nl. Meedogenloos.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Meedogenloos.nl.

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

meedogenloos.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

PERSONAL INFORMATION

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

 

 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Tangoo S.R.L.
Gamesight Inc
Botman Networks (P) Ltd
Hyper LLC
Good-Loop Ltd
Snigel Web Services Limited
YOC AG
usemax advertisement (Emego GmbH)
Clinch Labs LTD
Hillside (Sports) GP Limited
Dentsu Italia SpA
glomex GmbH
Habu
twiago GmbH
Monet Engine Inc
Protected Media LTD
adsquare GmbH
Vibrant Media Limited
InsurAds Technologies SA.
Online Solution
PubWise, LLLP
TabMo SAS
Timehop, Inc.
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Kiosked Ltd
diva-e products
Marfeel Solutions, SL
Viewdeos 2015 LTD
YieldLift LLC
Impact+
Apester Ltd
Relay42 Netherlands B.V.
Comscore B.V.
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
Discover-Tech ltd
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Opti Digital SAS
AirGrid LTD
Ask Locala
Piano Software Inc.
Go.pl sp. z o.o.
HUAWEI Ads
Tapjoy, Inc.
giosg.com Oy
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Media.net Advertising FZ-LLC
NumberEight Technologies Ltd
GfK SE
Rockerbox, Inc
PROXISTORE
GumGum, Inc.
Videobyte Inc
Sirdata Cookieless
lead alliance GmbH
Nielsen International SA
LinkedIn Ireland Unlimited Company
MGID Inc.
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
Seenthis AB
adhood.com
Epsilon
Zemanta Inc.
Audiencerate LTD
ArtChaos s.r.o.
Newsroom AI Ltd
ADventori SAS
Celtra, Inc.
Onfocus (Adagio)
Vidazoo Ltd
THE LINEA 1 MKT SL
Bidmatic Inc
Kairos Fire
Seven Technologies S.L.
AdGear Technologies, Inc.
Terminus Software Inc.
Pubfinity LLC
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Gamned
BeOp
BritePool Inc
dpa-infocom GmbH
Automattic Ads
ETARGET SE
VGI CTV, Inc
SITU8ED SA
Confiant Inc.
McCann Discipline LTD
Media Square
Adtriba GmbH
VIADS ADVERTISING S.L.
Sayollo Media LTD
AntVoice
Dataseat Ltd
Admo.tv (Clickon)
Artefact Deutschland GmbH
Blockthrough, Inc.
iPROM
Sonobi, Inc
Oracle Data Cloud - Moat
Placense Ltd
UniCredit S.p.A.
Neodata Group srl
Converge-Digital
Ezoic Inc.
adnanny.com SLU
Criteo SA
Adtarget Medya A.S.
Integral Ad Science, Inc.
Open Web Technologies Ltd
AdColony, Inc.
Little Big Data sp. z o.o.
MUSO TNT LIMITED
PubMatic, Inc
Underdog Media LLC
Quantyoo GmbH & Co. KG
IQM CORPORATION
Next Millennium Media INC
Brandhouse/Subsero A/S
Lucid Holdings, LLC
INFOnline GmbH
SunMedia
Bannernow, Inc.
PIXIMEDIA
Polar Mobile Group Inc.
152 Media LLC
Blis Global Limited
mainADV Srl
Questpass Sp. z o.o.
Yieldlab (Virtual Minds GmbH)
Maiden Marketing Pte Ltd
Amobee Inc.
Realeyes OU
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Evorra Ltd
Seeding Alliance GmbH
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
SoD ScreenOnDemand GmbH
Sqreem Technologies Private Limited
Dable Inc.
Nativo, Inc.
Pure Local Media GmbH
Quality Media Network GmbH
ADITION (Virtual Minds GmbH)
Roku Advertising Services
ADRENALEAD
UberMedia, Inc.
Factor Eleven GmbH
AUDIOMOB LTD
Objective Partners BV
Onesoon Limited t/a Adalyser
Showheroes SE
Welect GmbH
Brandcom.inc AS
Netpoint Media GmbH
Ermes
Improve Digital
Epom Ltd.
Adevinta Spain S.L.U.
INFINIA MOBILE S.L.
Bring! Labs AG
Mindlytix SAS
Adtelligent Inc.
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Permodo GmbH
SoundCast
vitrado GmbH
Adomik
Unacast Inc.
ShowHeroes SRL
DeepIntent, Inc.
Norstat AS
GroupM UK Limited
Adhese
Triple13 Ltd
MobileFuse LLC
Magnite, Inc.
INVIDI technologies AB
A.Mob
Convo Ink
LifeStreet Corporation
A Million Ads
AdQuiver Media SL
remerge GmbH
AWIN AG
Inskin Media LTD
Market Resource Partners LLC
PRECISO SRL
Playrcart Limited
SINGLESPOT SAS
XAD spoteffects GmbH
smartclip Europe GmbH
Meetrics GmbH
TX Group AG
Admixer EU GmbH
Near Intelligence
Notify
Reignn Platform Ltd
Seznam.cz, a.s.
Natexo Spain
AiCreo S.r.l.
Active Agent (Virtual Minds GmbH)
AddApptr GmbH
Goldbach Group AG
audio content & control GmbH
DNA-I.COM
SPORTORITY UK LTD
zillian sa
EXADS
Sirdata
Demandbase, Inc.
KÖNIGSTEINER digital GmbH
Oracle Data Cloud
ADMAX
Ein Rad AB
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Bucksense Inc
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Sonic Odeeo ltd
TV SQUARED LIMITED
Widespace AB
Verasity Limited
VRTCAL Markets Inc
Pinpoll GmbH
Avantis Video Ltd
Salesforce.com, Inc.
CHEQ AI TECHNOLOGIES
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
The MediaGrid Inc.
PIA Advertising GmbH
Adludio Ltd.
Innovid LLC
DynAdmic
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
RevX
AudienceProject Aps
AAX LLC
6Sense Insights, Inc.
Global Media Group Services Limited
Query Click Limited
Salestring ApS
Samba TV, Inc.
Alliance Gravity Data Media
ID Ward Ltd
CITISERVI EUROPE, S.L.
Unruly Group LLC
Axiom Media Connect
ID5 Technology Ltd
The Procter & Gamble Company
adbility media GmbH
Fido S.r.l
Project Agora Ltd
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Better Ads GmbH
Eulerian Technologies
Bidstack Limited
M32 Connect Inc
IVO Media Ltd
Yieldlove GmbH
CIBLECLIC
ShareThis, Inc
NEORY GmbH
Cint AB
Aarki, Inc.
Smile Wanted Group
Audience Network
ADYOULIKE SA
Impact Tech Inc.
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Adsolutions BV
Sportradar AG
IPSOS MORI UK LTD
Jellyfish France
MPX GmbH
Pulse Innovations Limited
Teavaro
SMARTSTREAM.TV GmbH
Anzu Virtual Reality LTD
Vyde Ltd.
Adpone SL
Pelmorex Corp.
TypeA Holdings Ltd
Delta Projects AB
AdDefend GmbH
emetriq GmbH
Arpeely Ltd.
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Adsonica
Playwire LLC
Viafoura Inc.
KUPONA GmbH
Audience Solutions S.A.
Mars Inc.
Sizmek by Amazon
StackAdapt
Adnami Aps
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
LiveRamp
Golden Bees
Eskimi
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Njuice AB
33Across
Outbrain UK Ltd
CAKE Software, Inc.
The Reach Group GmbH
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Beachfront Media LLC
On Device Research Limited
Turk Telekom
AudienceRun corp
Exactag GmbH
Unicredit BankAustria AG
RevJet
Kubient Inc.
Liftoff Mobile, Inc.
I.R.V. D.O.O.
OnProspects Ltd
MADVERTISE MEDIA
BCOVERY SAS
Index Exchange, Inc.
: Tappx
Digital East GmbH
Marfeel Solutions, SL (Compass)
VOLPI IMMOBILIER
Airnow Media Ltd
Magnite, Inc. (Outstream)
PML Innovative Media
Dynata LLC
Triton Digital Canada Inc.
Mirando GmbH & Co KG
Arkeero
NetSuccess, s.r.o.
LoopMe Limited
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
YouGov
Adnuntius AS
ADUX
Sojern, Inc.
ADman Interactive SLU
Emerse Sverige AB
Hybrid Theory Global Ltd
Publisher First, Inc.
InMobi Pte Ltd
Powerspace
Hearts and Science München GmbH
Alphalyr SAS
Sub2 Technologies Ltd
Bandsintown Amplified LLC
Nielsen Marketing Cloud
cynapsis interactive GmbH
Bertelsmann Data Service GmbH
Unblockia SL
Basis Global Technologies, Inc.
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
3Q nexx GmbH
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Samsung Ads
LiquidM Technology GmbH
Footballco Media Limited
THE NEWCO S.R.L.
Allegro.pl
Wagawin GmbH
dataXtrade GmbH
Exit Bee Limited
Fyber
Radio Net Media Limited
AuDigent
Adxperience SAS
digitalAudience
Somplo Ltd
Skaze
Sift Media, Inc
Adloox SA
Brid Video DOO
Semasio GmbH
NEXD
Evolution Technologies Inc.
Effiliation / Effinity
MISSENA
Telefonica Audiovisual Digital S.L
Teads France SAS
Knorex
Ingenious Technologies AG
Performax.cz, s.r.o.
Jampp LTD
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Rakuten Marketing LLC
Arrivalist Co
Beaconspark Ltd
Italiaonline S.p.A.
adrule mobile GmbH
Threedium
ADWAYS SAS
MEDIAMETRIE
Octave IP Limited
BidTheatre AB
Bigabid Media ltd
Kargo Global Inc.
CASTOOLA D.O.O.
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
BYTEDANCE PTE. LTD.
Aniview LTD
Insticator, Inc.
umlaut communication gmbh
Revcontent, LLC
Kochava Inc.
Upwave Inc.
MiQ Digital Ltd
ad6media
plista GmbH
Brand Metrics Sweden AB
Parrable, Inc.
Eyeota Pte Ltd
Caroda s.r.o.
Audiencevalue Pte Ltd
VLYBY Digital GmbH
Brand Advance Ltd
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
Wizaly
Mediakeys Platform
Stream Eye OOD
Kertil Iberia SL
Bombora Inc.
Onnetwork Sp. z o.o.
BusinessClick
Relevant Digital Oy
Infolinks Media, LLC
BEINTOO SPA
SmartyAds Inc.
BLIINK SAS
Jetpack Digital LLC
GlobalWebIndex
Localsensor B.V.
N.Rich Technologies Inc.
Verve Group Europe GmbH
DoubleVerify Inc.​
TAPTAP Digital SL
Commanders Act
GP One GmbH
wetter.com GmbH
BeeswaxIO Corporation
Smartclip Hispania S.L.
Ad Alliance GmbH
GeoEdge
Yahoo EMEA Limited
Jaduda GmbH
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Neustar, Inc., a TransUnion company
Programatica de publicidad S.L.
MARKETPERF CORP
agof studies
Mediavine, Inc.
TF1 PUBLICITE
Wunderkind Corporation
AdTiming Technology Company Limited
CleverPush GmbH
Telecoming S.A.
HyperTV Inc.
Readpeak Oy
Blue Billywig BV
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
OnAudience Ltd
Mars Media Group
Azerion Holding B.V.
BRICKS
Rich Audience Technologies SL
LiveIntent Inc.
Resono B.V.
Weborama
Next Media SRL
Ziff Davis LLC
Smart Traffik
VUUKLE DMCC
TripleLift, Inc.
GADSME
Teroa S.A.
ucfunnel Co., Ltd.
Bababam
BILENDI SA
mediarithmics SAS
Truvid Inc.
optimise-it GmbH
Score Media Group GmbH & Co. KG
Mobility-Ads GmbH
Hurra Communications GmbH
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
NoBid, Inc.
Google Advertising Products
Nativery Srl
Adssets AB
Mobfox US LLC
AdView
Ströer Digital Media GmbH
Mobilewalla, Inc.
Imonomy
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Connatix Native Exchange Inc.
onlineumfragen.com GmbH
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Fiducia DLT Limited
Ströer SSP GmbH (DSP)
Luna Media Group LLC
Realytics
Adex (Virtual Minds GmbH)
Bidtellect, Inc
OneTag Limited
TrueData Solutions, Inc.
Opinary GmbH
Nubo LTD
Extreme Reach, Inc
Smart Adserver
Spoods GmbH
Roq.ad Inc.
Yieldmo, Inc.
EDGE NPD Sp. z o.o.
Livewrapped AB
Doceree UK Limited
Covatic Ltd
DEFINE MEDIA GMBH
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
adWMG
Ogury Ltd.
Playad Media Group AB
HUMAN
Arcspire Limited
netzeffekt GmbH
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
1plusX AG
Lotame Solutions, inc
eBay Inc
Blue
Firstlead GmbH (ADCELL)
INIS sp. zo.o.
FUNKE Digital GmbH
AdsWizz Inc.
Zoomd Ltd.
Between Exchange
Prebid.org
Smartology Limited
Tri-table Sp. z o.o.
Dynamic 1001 GmbH
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Media16 ltd
Publicis Media GmbH
FeedAd GmbH
Visarity Technologies GmbH
OpenX
Rezonence Limited
INVIBES GROUP
Adverticum cPlc.
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
RTB House S.A.
Permutive Limited
Konodrac S.L.
Bounce Commerce GmbH
Bannerflow AB
The Kantar Group Limited
crossvertise GmbH
C WIRE AG
VECTAURY
Proxi.cloud sp. z o.o.
Vidoomy Media SL
Dentsu Denmark A/S
admetrics GmbH
Hybrid Adtech GmbH
Justpremium BV
Euvic 360e-com Sp. z o.o.
JS Web Production
SpotX, Inc
ShinyStat S.p.a.
Clipcentric, Inc.
XChange by SFBX®
Telefonica Moviles España S.A.U
ADFI MEDIA SL
Mediasmart Mobile S.L.
zeotap GmbH
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Traffective GmbH
SPEAKOL DMCC
Offerista Group GmbH
Sublime
Cuebiq
Flexoffers.com, LLC
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Synkd Ltd.
bam! interactive marketing GmbH
AdSpirit GmbH
PulsePoint, Inc.
TIMEONE PERFORMANCE
Hubvisor
Online Advertising Network Sp. z o.o.
SelectMedia International LTD
Otto (GmbH & Co KG)
Adverty AB (publ)
Adlane LTD
TMT Digital Inc
Quadrant Global Pte Ltd
MediaMath, Inc.
Magnite CTV, Inc.
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
Amazon Advertising
Crowdy News Ltd
QuantumCast digital GmbH
Adrino Mobile Sp. z o.o.
WebMedia
xpln.ai SAS
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Comcast International France SAS
Gamoshi Ltd
Kwanko
Sovrn Holdings Inc
Seedtag Advertising S.L
Appier PTE Ltd
socoto gmbh & co. kg
Near Intelligence Pte. Ltd.
Justtag Sp. z o.o.
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Snapsort Inc., operating as Sortable
TargetVideo GmbH
INBEV BELGIUM SRL
video intelligence AG
Meson Mediation LLC
Better Banners A/S
Research and Analysis of Media in Sweden AB
EMX Digital LLC
Targetspot Belgium SPRL
WebAds B.V
Cookie Market LTD
Converto AG
QUARTER MEDIA GmbH
The Trade Desk
Dentsu London Limited
SpearAd GmbH
SpringServe, LLC
Click Tech Limited
The Ozone Project Limited
Blingby LLC
Taboola Europe Limited
Location Sciences AI Ltd.
OneFootball GmbH
Strossle International AB
Adelaide Metrics Inc
Smaato, Inc.
Accorp Sp. z o.o.
42 Ads GmbH
Tredia Solutions SL
AcuityAds Inc.
Unilever Polska sp. z o.o.
Microsoft Advertising
Platform161 B.V.
Zeta Global
uppr GmbH
DistroScale, Inc.
Publica LLC
Channel Pilot Solutions GmbH
Adform A/S
ViewPay
Cluep LLC
Gemius SA
B2B Media Group GmbH
travel audience GmbH
Content Ignite
Kairion GmbH
BSmartData GmbH
Samba TV UK Limited
TV Scientific Inc
CentralNic Poland sp. z o.o.
Signal Digital Inc.
WAM Group Ltd, t/a Admix
retailAds GmbH & Co. KG
Adkernel LLC
Cavai AS & UK
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
EASY Marketing GmbH
Moloco, Inc.
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Flashtalking, Inc.
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Fandom, Inc.
EXOCLICK, S.L.
Experian Limited
Hivestack Inc.
EASYmedia GmbH
Sharethrough, Inc
BIDSWITCH GmbH
Opera Software Ireland Limited
Captify Technologies Limited
Avocet Systems Limited
Brave People Ltd.
Impactify
AdTheorent, Inc
Opt Out Advertising B.V.
Adserve.zone / Artworx AS
Adventure Media
MyTraffic
Schober Information Group Deutschland GmbH
LeadsRx, Inc.
Silverbullet Data Services Group
Frameplay Corporation
iProspect GmbH
Blue Media Services LTDA
Internet BillBoard a.s.
Duration Media, LLC.
GeistM Technologies LTD
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
MindTake Research GmbH
Listonic Sp. z o.o.
Lifesight Pte. Ltd.
Audienzz AG
Telefonica de España S.A.U
digidip GmbH
adQuery
Leadoo Marketing Technologies Ltd
NextRoll, Inc.
Keymantics
adbalancer Werbeagentur GmbH
GeoProve Limited
Nano Interactive Group Ltd.
Kayzen
MNTN
Maximus Live LLC
Mobsuccess
Skoiy
NEURAL.ONE
Pixalate, Inc.
Madington
ADARA MEDIA UNLIMITED
Triapodi Ltd.
Digital Squad
SMADEX, S.L.U.
WhatRocks Inc.
Viznet
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited)
Dailymotion SA
ACTV8, Inc.
advanced store GmbH
adMarketplace, Inc.
IPONWEB GmbH
1000mercis (Numberly)
Vidstart LTD
Dianomi PLC
Betgenius Ltd
Permutive Technologies, Inc.
Hashtag Labs Inc.
adality GmbH
SublimeSkinz - Adledge
ADSOCY
Nexx360
TOPBOX Inc.
Fifty Technology Limited
Adobe Advertising Cloud
Advisible AB
Agate Systems Limited
Venatus Media Limited
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Kameleoon SAS
BidBerry SRL
DIGITEKA Technologies
communicationAds GmbH & Co. KG
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH
Amnet GmbH
Xandr, Inc.
Jivox Corporation
Playhill Limited
Novatiq limited
Ensighten
FRVR Limited
SheMedia, LLC
INNITY
Clipr
ConnectAd Realtime GmbH
Baidu USA
Browsi
Passendo Aps
Acxiom
Ströer SSP GmbH (SSP)
Quantcast
Skimbit Ltd
Mobkoi Ltd
belboon GmbH
Disqus
ARKHEUS
Pressboard Media Inc
Lupon Media
BidMachine Inc.
Solution coupons
United Internet Media GmbH
Pexi B.V.
Crimtan Holdings Limited
Cloud Technologies S.A.
Adikteev
One Tech Group GmbH
REMAILME
Simplifi Holdings Inc
ARMIS SAS
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/meedogenloos.nl/annualRequestSummary regarding meedogenloos.nl