Opinie: Het vliegende ICT-beveiligingsteam; de heilige graal?

wp8493841a_05Grote datalekschandalen zoals bij DigiD of de NZA leiden standaard tot grote verontwaardiging, veel publiciteit, Kamervragen en de Pavlovroep om meer toezicht.
Meer toezicht leidt standaard tot benoemde vriendjes van vriendjes die vriendjes beoordelen en elkaar de schuld geven als er iets misgaat; om nog maar te zwijgen over de enorme kosten die deze extra bureaucratie met zich meebrengt alsmede de onderschatting van de extra beveiligingsrisico’s die deze toegevoegde lagen weer met zich meebrengen. Hoe kunnen we dit nou eens anders in gaan richten?

Voorstel: Het vliegende I(C)T beveiligingsteam
Geen team dat via een geijkte aanbesteding bij 1 bedrijf vandaan komt; dat geeft namelijk weer allerlei risico’s op zich. Bedrijven hebben de neiging de medewerkers aan te sporen opdrachtgevers naar de mond te praten, dat is immers hun inkomen.
Nee, een team van individuele professionals die zichzelf via een platform kunnen aanmelden; volledig onafhankelijk moet het team het mandaat krijgen overal waar gevoelige persoonlijke gegevens worden verwerkt onaangekondigd binnen te vallen voor een audit.
Zonder enige last of ruggespraak rechtstreeks vallend onder een daartoe aan te wijzen minister en met dwingende implementatiemacht bij geconstateerde tekortkomingen. Betaling van de teamleden door het ministerie.
Mocht dit een succesformule blijken te zijn, dan kan het uitgebreid worden naar kritieke infrastructuur zoals energiebedrijven.

Ziet iemand bottlenecks?

#SamenKerst

Loesje-samenKerst is niet voor iedereen even feestelijk. Geldgebrek en eenzaamheid, twee factoren die juist van de kerst een periode van verdriet en zorgen kunnen maken.
Natuurlijk zijn er allerlei organisaties die zich bezighouden met mensen bij elkaar brengen voor de kerst, maar met onze eigen twitternetwerken kunnen we dit natuurlijk ook prima zelf.

De actie #SamenKerst
Het idee is om gezamenlijk te verbinden en misschien zelfs wel duurzame relaties op te bouwen.
Heb je nog een stoel of meerdere over met de kerstmaaltijd, lijkt het je leuk gezamenlijk in een buurthuis iets te organiseren of wellicht in het lokale bejaardencentrum of ben je juist om welke reden dan ook zelf op zoek naar anderen voor een gezellige kerst bijvoorbeeld om samen uit eten te gaan of thuis samen iets te regelen, dan kun je onder de hashtag #SamenKerst een oproep plaatsen.

Werkwijze #SamenKerst
Plaats je eigen oproep/aanbod/vraag, geef daarbij aan om welke woonplaats het gaat. Vind je dat vervelend in verband met privacy, geef dan de regio aan. Specificeer wat je wilt doen en als het om het aanbieden van kerstdiner plekken gaat voor hoeveel mensen.
Onder de hashtag kun je vervolgens af en toe zelf ook kijken of er inmiddels al wat van je gading tussen zit. Kies daarvoor ‘all’ bovenaan de pagina in plaats van ‘top’, dan zie je alle tweets.
Zit er iets voor je bij of wil je reageren, neem dan contact met elkaar op. Vergeet dus niet de hashtag #SamenKerst te gebruiken, anders bereik je de mensen niet.

Dit idee is spontaan ontstaan, dus het is niet dat wij het coördineren, dat doet iedereen gewoon zelf. Houd er rekening mee dat ondanks dat de sociale controle wel redelijk groot is op sociale media niet iedereen te goeder trouw zal zijn; dat is een stuk eigen verantwoordelijkheid.

Laten we er samen wat moois van maken zodat iedereen een leuke kerst heeft!

Gemeenten bezondigen zich aan een ponzi scheme verdienmodel gebaseerd op pure uitbuiting

vrijwilligervangstOm in aanmerking te komen voor een uitkering onder de wet werk en bijstand worden de aanvragers geacht zich volledig in te spannen zo snel mogelijk een baan te vinden. Vanzelfsprekend willen de aanvragers op een uitzondering her en der nagelaten ook zo snel mogelijk aan de slag. Niemand voelt zich prettig bij het ontvangen van een inkomen waar amper van te leven is. In de wet werk en bijstand is opgenomen dat de ontvanger van de uitkering verplicht kan worden mee te werken aan een werkstage of tegenprestatie traject. De werkstage moet de kans op het landen van betaalde arbeid vergroten en mag niet leiden tot het verdringen van banen; de tegenprestatie hoeft niet aan de eerste eis te voldoen, maar moet wel maatwerk betreffen en mag het vinden van betaalde arbeid niet in de weg zitten.

Meten is weten
Om onder het EVRM artikel 4 met betrekking tot dwangarbeid uit te komen, is doelmatigheid van het beleid cruciaal. Gemeenten moeten dus aan kunnen tonen dat de tewerkstelling van de uitkeringsgerechtigden ook daadwerkelijk hun kansen op een baan vergroot. Lees meer

Open brief inzake decentralisatie jeugdzorg

Geachte Kamerleden,

De decentralisatie op basis van de wet op de jeugdzorg, wet werk en inkomen en de wet maatschappelijke ondersteuning leveren ingrijpende privacyrisico’s op.

De gemeente krijgt via de hulpverleningsdossiers veel gevoelige gegevens — waaronder medische, financiële en justitiële gegevens — over een gezin in één hand. Dit is een forse gegevensuitwisseling, terwijl veel nog niet is geregeld en er alleen nog maar een grove schets beschikbaar is.

Zolang er geen Privacy Impact Assessment (PIA) is gemaakt en er niet meer duidelijkheid is over welke precieze gegevens voor wie toegankelijk zijn, kunnen er geen garanties over een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens worden gegeven. De invoering moet daarom uitgesteld worden.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende punten.

1. Gezin blijft regisseur over hun leven. De regie over het leven komt met deze wetsvoorstellen meer bij de gemeente te liggen. Dat is een enorme bevoegdheid die de overheid naar zich toe trekt. Het is een belangrijk mensenrecht dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven voeren, zoals onder andere is vastgelegd in artikel 8 EVRM. Deze wetsvoorstellen maken daar inbreuk op. Het uitgangspunt moet inderdaad zijn “één regisseur“, maar die regisseur zou het gezin of de persoon zelf moeten zijn.

top ▲ Lees meer

De zorgmijder gaat nog heel groot worden vanaf 2015

‘’Waarom zorg dichtbij helemaal niet zo’n goed idee is.’’

pandgestapoIn het debat met betrekking tot de decentralisatie jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten werd duidelijk dat alle partijen de basisaanname dat zorg dichtbij ‘beter’ is omarmen. De onderbouwing daarvoor zou bestaan uit enige pilots waaruit zou blijken dat de zorg goedkoper en efficiënter geleverd kan worden met een grotere tevredenheid bij de hulpbehoevende.
In deze pilots wordt een zeer belangrijk element over het hoofd gezien wat pas op de middellange en langere termijn zichtbaar zal worden en dat is de negatieve impact van het omgaan met privacy gevoelige informatie in combinatie met zorg dichtbij. Lees meer

De bemoeizucht van een wijkteam

ouderen bewegingAns de Vries* uit Amsterdam is 85 jaar. Af en toe begint haar geheugen haar een beetje in de steek te laten dus haar dochter mantelzorgt dagelijks voor haar moeder. Samen hebben zij dit prima geregeld. Ans vraagt dan ook geen hulp van buitenaf.

De telefoontjes
Enige tijd geleden ging de telefoon. De dochter die wat klusjes aan het doen was voor haar moeder in huis nam op.
‘Goedemorgen, u spreekt met het wijkteam, wij zijn op zoek naar mevrouw Ans de Vries’.
‘Mijn moeder is er momenteel niet, zij is naar de sportschool’.
Ongeveer een week later ging weer de telefoon; wederom het wijkteam. ‘Sorry, mijn moeder is er weer niet, zij is naar de universiteit.’ Lees meer

De grootste zeur is buurtbaas

imagesMerel* woont in een flat in Amsterdam west en is afhankelijk van de voedselbank. Zij is daarin niet de enige; de flat alsmede de aanpalende flat bestaat uit huurappartementjes voornamelijk bevolkt door mensen die allesbehalve een goed gevulde portemonnee tot hun beschikking hebben. Tussen de twee flats ligt een flink stuk grond gescheiden door een groot hek in het midden waarmee niets gedaan wordt.
Merel is creatief en bedacht het idee om dit stuk grond te gaan gebruiken om groente en fruit te verbouwen; een prachtig voorstel om de bewoners veel minder afhankelijk te maken van de voedselbank, met allerlei positieve neveneffecten zoals het bevorderen van sociale cohesie en gezondheid.
Helaas is het plan afgeschoten door de woningbouwcorporatie.

De dictatuur van de minderheid
Aanvankelijk was de woningbouwcorporatie enthousiast over het plan. Merel werd op pad gestuurd met een handtekeningenlijst waarbij zij toestemming moest verkrijgen van alle 250 huishoudens. Alle deuren afgaande kreeg ze ontzettend veel positieve feedback, op drie huishoudens na. Lees meer

Aankondiging: de grote participatie-enquête

meedoenGeachte meneer en mevrouw De Vries,

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen de afgelopen tijd worden er veel taken overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeenten. Een goede ontwikkeling omdat wij als gemeenten dichterbij de burgers staan en dus kwalitatief veel beter maatwerk kunnen leveren voor lagere kosten. Om complexere zorg voor mensen die het echt nodig hebben nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, doen wij een beroep op burgers om in de lichtere hulptaken een steentje bij te dragen.
Per slot van rekening wilt u als u zelf hulpbehoevend wordt ook nog graag hulp die goed aansluit bij uw vraag; we doen dus een moreel appel op u. Lees meer

De participatiesamenleving wordt gefrustreerd door de overheid

vernederlandZoals Ewald Engelen al terecht opmerkte is er sprake van een soort van groundhog day wat betreft burgerparticipatie; eens in de zoveel jaar wordt het idee van de burger die een groot deel van de verzorgingsstaat zelf ter hand neemt van stal gehaald als rechtvaardiging voor bezuinigingen. Wij zouden als burgers de handen meer uit de mouwen moeten steken, want de verzorgingsstaat zou onhoudbaar zijn.
Los van de aannames dat we als burgers niet genoeg doen en dat de verzorgingsstaat onhoudbaar zou zijn, wil ik graag inzoomen op de rol van de overheid zelf in het frustreren van burgerparticipatie.
Voor een politiek-filosofische beschouwing verwijs ik graag naar de uitstekende analyse (pdf) van Albert Jan Kruiter.

Wie moeten er gaan participeren?
Als we gaan kijken welke groepen de meeste hulp nodig hebben, komen we uit bij ouderen, zieken en gehandicapten. De vraag of het überhaupt wel verstandig is een deel van zorg bij burgers neer te leggen, laten we hier even buiten beschouwing en zoomen in op de mogelijkheden. Lees meer

Schaliegas onderzoek rammelt;een partiële methodologische analyse

picture 100Voorwoord
De onderbouwingen in de onderzoeksbijlage waarop het onderzoeksrapport is gebaseerd heb ik geanalyseerd. De methodiek die ik daarbij gevolgd heb is uitspraken en conclusies toetsen tegen de gebruikte literatuur, overige beschikbare data uit het veld en interne integriteit van de redeneringen. Dit is niet op een uitputtende wijze toegepast; een aantal mijns inziens in het oog springende methodologische tekortkomingen heb ik eruit gepikt.

Analyse Bijlage onderzoeksonderbouwingen

Bijlage 2; pagina 11.
De onderzoekers stellen hier: ‘In vergelijking met boringen naar andere energiebronnen kan niet op voorhand worden gezegd dat het boren naar schaliegas meer of minder kans op incidenten oplevert. Bij geothermieboringen doet zich bijvoorbeeld het verschijnsel voor van het meeproduceren van gas en soms olie, wat eveneens risico’s met zich meebrengt (expert judgement).’

Wie deze expert judgement heeft geuit en op basis van welke gegevens wordt niet nader gespecificeerd. Lees meer