Even voorstellen: de Werkgroep Lastige Leden™

wllAangenaam! De Werkgroep Lastige Leden is opgericht door Sweetie Trooper, Arno_JanB en Haxis of Evil, aka yours truly. Nadat we qua amendementen  en moties respectievelijk 11/11 en 1/3 hebben gescoord, blikt de werkgroep graag even met u terug op het #PvdDcongres dat we unaniem een belachelijk groot succes kunnen noemen.

50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol komt aan bij paleis Huis ten Bosch voor zijn kennismakingsbezoek aan koningin Beatrix. ANP KOEN VAN WEEL

50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol komt aan bij paleis Huis ten Bosch voor zijn kennismakingsbezoek aan koningin Beatrix.

Verheugd en trots kunnen we melden dat het meest belangrijke doel glansrijk is gehaald. De lijstverbinding met de rupsjes nooitgenoeg van 50Plus is succesvol getorpedeerd. De Partij voor de Dieren gaat geen lijstverbinding aan met een partij die het vooral voor 97.5% van de ouderen opneemt omdat dankzij de AOW slechts 2.5% van de ouderen onder de armoedegrens leeft. Mits je volledige AOW geniet, wat niet zo is voor mensen die langere tijd in het buitenland gewoond hebben (veelal rijken) of mits je langdurige schulden hebt (gehad, veelal armen). Daar hoor je Henk Krol, die met zijn Buggatti of wat was het naar de koningin ging, niet over.

De werkgroep heeft meerdere moties ingediend teneinde ervoor te zorgen dat de voorzitter, ik zei de gek, met een gerust hart op Esther Ouwehand kan stemmen zonder te riskeren om op de valse nicht te stemmen die van lobbyen voor de openstelling van het huwelijk een verdienmodel heeft weten te maken. Henk K. wordt verdacht van het verduisteren van 200k euro en hij is schuldig aan het niet betalen van pensioenpremies. Het woog zeer zwaar voor de werkgroep dat een partij die niet nalaat te roepen dat ze vasthouden aan hun idealen, bereid was om met een partij die een houding van na ons de zondvloed heeft te gaan voetjevrijen. De werkgroep drukt het partijbestuur op het hart om te luisteren naar de inspreker die zei dat de partij dient vast te houden aan het van Gandhi geleende credo dat de planeet genoeg biedt voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht. Liever een zetel minder dan riskeren op die kwezel van een Krol te stemmen. De Werkgroep Lastige Leden gruwde van die laatste gedachte.

sabotageEen smaldeel binnen de werkgroep opteerde voor een lijstverbinding met de Piratenpartij omdat we van mening zijn dat Ancilla van de Leest de zogeheten cyberhaas in de marathon zal zijn indien zij een zetel in het parlement bemachtigt. De werkgroep betreurt het verlies dat het vertrek van Astrid Oosenbrug met zich meebrengt en wij zien in Ancilla een meer dan capabele opvolger. Helaas mocht het niet baten, de motie om een lijstverbinding met de Piraten aan te gaan werd kansloos verworpen. De enige motie die enigszins een succes werd was het verzoek om te stoppen met het gebruiken van Google-formulieren. De werkgroep is akkoord gegaan met de toezegging van het bestuur om alternatieven te onderzoeken. Daarover na een volgend congres ongetwijfeld meer. Voor nu volstaan we met de verzuchting dat het ons doet denken aan het CIA-handboek tijdloze tips voor simpele sabotage. Stap 1: stel voor nader onderzoek te verrichten.

De werkgroep is ter ore gekomen dat het partijbestuur ons niet zozeer als lastige leden beschouwt als wel als constructieve leden met een mening over alles. Dat doet ons deugd echter volharden wij in de geuzennaam Werkgroep Lastige Leden omdat we de buitenboordmotor van de politiek op willen voeren.  En omdat we willen wildklappen wanneer we daar zin in hebben, bijvoorbeeld als de tijdelijk voorzitter die haar zenuwen trachtte te overschreeuwen door het congres toe te spreken als ware het een kleuterklas ons verzocht om te wachten met applaudisseren. De werkgroep is constructief doch recalcitrant. De werkgroep wil aanscherpen, opjutten en aanjagen. Aangezien de werkgroep vooralsnog uit drie mensen bestaat en we gezamenlijk goed waren voor 14% van de ingediende amendementen, lijkt ons de geuzennaam Werkgroep Lastige Leden™ meer dan gerechtvaardigd. Ware het niet dat er onaangekondigde motie werd toegevoegd bij het vaststellen van de congresagenda, dan was de werkgroep verantwoordelijk geweest voor alle moties.

Tijdens het congres ving de werkgroep een gesprek op waarin iemand zei dat ze geïnspireerd raakte door het lezen van de bundel met amendementen en dat ze het daarna betreurde dat zelf geen enkel amendement had ingediend. Zoals het nu werkt, worden de amendementen pas onder de leden verspreid nadat de indieningstermijn gesloten is. De werkgroep acht dit een kwalijk maar niet onoverkomelijk probleem. De werkgroep stelt daarom voor dat de partij dit probleem oplost door amendementen toe te voegen aan de stukken op de besloten website zodra ze worden ingediend. Zelf zal de werkgroep de volgende keer de hashtag #PvdDamendementen lanceren op Twitter waaronder we zoveel mogelijk amendementen willen crowdsourcen. We hopen dat @PartijvdDieren ons daarbij wil helpen door de hashtag te promoten.

(Na de lees meer, gaan we graag de diepte in door de op het congres behaalde successen in detail uit de doeken te doen.)

Ons eerste amendement betrof een duidelijke aanscherping van het programma, de enige partij met hart voor boeren wil de inkoopmacht van het supermarktkartel breken. Contracten die vereisen dat boeren beneden de kostprijs leveren worden ongeldig verklaard.

wll1Het tweede amendement was een gevoelige. De PvdD wil een einde maken aan de uitzonderingsregel op het verbod van onverdoofde slacht. Het stoort de werkgroep dat de PvdD daarbij steeds spreekt van onverdoofd rituele slacht hetgeen koren op de molen is van xenofobe partijen. Het is weliswaar de godsdienstvrijheid die de uitzondering mogelijk maakt, maar met het ritueel heeft het niks te maken zoals Dyab Abou Jahjah duidelijk uiteen heeft gezet. De werkgroep citeert: “Het kan niet dat moslims in Europa rigider zijn dan moslims in de rest van de wereld, waar slachten na een elektrische schok bijna unaniem door de geleerden als halal aanvaard is.” De werkgroep is in haar nopjes dat onderstaand amendement van positief advies is voorzien en met een overweldigende meerderheid aangenomen is. Daarbij merkt de werkgroep op dat we niet zullen nalaten om te monitoren wie abusievelijk door blijft gaan met het bezigen van dankzij ons afgekeurde terminologie.

wll2Ons derde amendement richtte zich specifiek op de marktleider op het gebied van “poultry processing” Marey Poultry. Marey Poultry is zogenaamd een Nederlands bedrijf omdat het hier een brievenbusfirma heeft en het exporteert grootschalige doodmachines die drie kippen per seconde kunnen slachten. Wij vonden een “exportverbod” op die industriële moordmachines een waardevolle toevoeging op het programma dat toch al een voorschot nam op het ontmantelen van een destructieve industrie die mens, dier, natuur en milieu onnoemelijke schade toebrengt.

wll3Het vierde amendement was akelig actueel aangezien de overheid van mening is dat duurzame energie gereguleerd moet worden door de verzameling ervan stop te zetten in plaats van het op te slaan. Omdat zonnepanelen de winst van de energiereuzen bedreigen, maakt de staatsomroep ons wijs dat zonnepanelen een bedreiging voor de energievoorziening vormen. Dat is volslagen mesjogge. De daluren van verbruik van zonne-energie zijn de piekuren qua productie en vice versa. In plaats van zonnepanelen te deactiveren is het veel slimmer om het gebruik van buurtbatterijen te stimuleren hetgeen de werkgroep met een aangenomen amendement tracht te bereiken.

wll4Middels ons vijfde amendement richten we onze wapens op projectontwikkelaars. Zij speculeren graag met braakliggende grond en de beste manier om de private overname van de publieke ruimte te verhinderen is door de bewoners zeggenschap te geven over hun buurt. Een projectontwikkelaar die graag een flat wil bouwen heeft belang bij een rotte kies, omwonenden niet. Dat projectontwikkelaars hopen dat vers aangekochte grond waarop een megalomaan project gerealiseerd moet worden zoveel mogelijk moet verpauperen voordat een eventuele verzetsgroep wordt gebroken, heeft de werkgroep uit de eerste hand.

wll5Het zesde amendement gaf de vinger aan de vastgoedmaffia. De verhouding daklozen versus leegstaande huizen is ongeveer 14:1.  Gentrificatie door vastgoedspeculatie moet stoppen. Het kraakverbod wordt daarom gekraakt. Kraken gaat door! En dat wordt gelegaliseerd omdat er geen beter wapen tegen leegstand bestaat.  Volgens de laatste cijfers ruim 400k leegstaande woningen op 29k daklozen. Vandaar dat de werkgroep de fractie maant om zich actief te verzetten tegen het kraakverbod. Ontwikkeling steunen is domweg niet goed genoeg.

wll6De werkgroep wil het congres hartelijk danken voor het steunen van deze twee niet door de partij omarmde amendementen.

Middels amendementen zeven tot en met negen heeft de werkgroep zich verzet tegen de deportatie-industrie.

Zeven: Een ruimhartiger vluchtelingenbeleid.

wll8Acht: Een asielprocedure waarbij binnen twee jaar duidelijk is of iemand mag blijven of niet.

wll9Negen: Kinderen en uiteraard hun ouders krijgen een verblijfsvergunning als ze hier vijf jaar zijn. Daarmee doen we recht aan het pardon voor gewortelde kinderen én saboteren we de IND door hun belangrijkste wapen tegen hen te gebruiken. De IND heeft er een handje van om in beroep te gaan wanneer iemand een rechtszaak tegen haar deportatie wint. Dat riekt naar net zolang doordrammen totdat je je zin krijgt. Daarom beknotten we de tijd die de IND heeft om door te procederen.

wll10Ons tiende amendement slaagt erin om de woorden “en middelen” 41 miljoen per jaar te laten kosten; het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt vervijfvoudigd als het aan de Partij voor de Dieren ligt.

wll10

Ons elfde en laatste amendement stelt paal en perk aan het ronselen van kindsoldaten door Defensie.

wll11De werkgroep dankt Unicef, Defense for Children en Carla van Os voor de prettige samenwerking en feliciteert hen met de aangenomen amendementen zeven, acht, negen en elf.

Tot slot nog een woordje aan de media en aan Chris Aalberts en NRC in het bijzonder, of in de woorden van Marianne Thieme, stukjesschrijvers die proberen de Partij voor de Dieren stuk te schrijven door de partij te ridiculiseren. Vraag jezelf eens af hoe inhoudelijk je over het congres hebt bericht. Het congres van de Partij voor de Dieren mag dan – Goddank – geen straaljagers kopen, maar het mag wel besluiten tot een structurele uitgave van 41 miljoen, wat ongeveer overeenkomt met de aanschaf van één straaljager per jaar.

TPO’s verslaggever Chris Aalberts die de hashtag #PvdDcongres zo ongeveer in z’n eentje tot trending topic heeft getetterd, twitterde zijn ongenoegen dat het congres te weinig zou rebelleren en dat het 100% de partijlijn zou volgen. Guess fucking what? Een amendement indienen is het tegenovergestelde van de partijlijn volgen. Amendementen zijn koerswijzigingen. Als de partij die koerswijzing vervolgens omarmt dan is dat more power to the indiener. Ledendemocratie FTW! Bovendien heeft het congres juist wel gerebelleerd op het dingetje dat de meest directe gevolgen zal hebben.  De werkgroep heeft na afloop met het partijbestuur gesproken en de afwijzing van de lijstverbinding was bepaald niet ingecalculeerd kunnen we u vertellen. Het partijbestuur is teleurgesteld maar niet ontevreden. Lijstverbindingen zijn een zaak van de leden en dus is het aan het congres om te beslissen. Dat hebben we gedaan en de werkgroep is blij die uitkomst te hebben aangejaagd. Dan maar een zetel minder, Sweetie Trouper en Haxis of Evil hadden graag gezien dat het betekende dat Ancilla de kar mocht gaan trekken op het gebied van cybercybers, net zoals de PvdD dat met natuur, milieu en dierenwelzijn heeft gedaan.

De werkgroep had niks tegen de berichtgeving van NRC maar wel tegen de kop. We constateren tot ons genoegen dat de kop is aangepast.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.